ЕСТЕТИЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розкрито суть естетизації освітнього середовища як процесу створення сукупності факторів формування естетичної свідомості майбутнього вчителя. До таких факторів віднесено: соціальне оточення – студенти, викладачі, характер їх спілкування та взаємодії; предметно-просторове середовище. Визначено основні напрями та методи естетизації освітнього середовища. The essence of aestheticization of educational environment as a process of creating a set of factors for the formation of future teacher’s aesthetic consciousness has been revealed. These factors include: the social environment – students, teachers, the nature of their communication and interaction; subject-spatial environment. The basic directions and methods of aestheticization of the educational environment have been determined.
Опис
Ключові слова
естетичне середовище, культурно-освітнє середовище, естетизація, методи естетизації освітнього середовища, aesthetic environment, cultural and educational environment, aestheticization, methods of aestheticization of educational environment
Цитування
Ревенко І. Естетизація освітнього середовища закладу вищої педагогічної освіти / І. Ревенко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 304–307.