АКМЕОЛОГІЧНІ ЦІННОСТІ ВИКЛАДАЧА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розкрито засоби формування акмеологічних цінностей викладача закладу вищої освіти, до яких відноситься його прагнення постійно вдосконалювати особистісно-професійний потенціал з метою підвищення рівня кваліфікації, отриманої в закладах вищої освіти. У дослідженні нові педагогічні технології розглянуто як стимулювальний формат до змін і перебудов в освітньому процесі, знаходження і розкриття потенційних можливостей майбутніх фахівців. Такі технології змінюють ставлення викладача до організації освітнього процесу, відбору методів і форм навчання, оновлення змісту вищої освіти, здійснення контрольно-оцінювальної діяльності на альтернативних засадах. The publication reveals the means of forming the acmeological values of a teacher of a higher education institution, which includes his desire to constantly improve his personal and professional potential in order to improve the level of qualifications obtained in higher education institutions. In the study, new pedagogical technologies are considered as stimulating format for changes and restructuring in the educational process, finding and revealing potential opportunities of future specialists. Such technologies change the teacher's attitude to the organization of the educational process, the selection of methods and forms of education, the updating of the content of higher education, the implementation of control and evaluation activities on alternative bases.
Опис
Ключові слова
освітній процес, акмеологія, цінності, викладачі, інноваційні технології, педагогічні технології, educational process, acmeology, values, teachers, innovative technologies, pedagogical technologies
Цитування
Дін Жуцзє. Акмеологічні цінності викладача / Дін Жуцзє, Л. Рибалко // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 223–226.