Взаємозв’язок самосвідомості підлітків з рівнем їх адаптації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
У статті розглянуто проблему взаємозв’язку самосвідомості підлітків з рівнем їх адаптації. Досліджено, що молодші підлітки вже виявляють у переважній своїй більшості достатній адаптаційний потенціал. В цей період становлення самосвідомості підлітків напряму залежить від їх вміння адаптуватися до мінливих умов життя, самосприйняття та емоційного комфорту, які здебільшого пов’язані з вправністю керування власною поведінкою, вмінням спілкуватися, сприйняттям власної зовнішності, які формують тверду впевненість у собі, прагненням вирішувати свої проблеми, а не втікати від них. В статье рассмотрена проблема взаимосвязи самосознания подростков с уровнем их адаптации. Исследовано, что младшие подростки уже выявляют в большинстве своем достаточный адаптационный потенциал. В этот период становление самосознания подростков напрямую зависит от их умения адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, самовосприятия и эмоционального комфорта, которые в основном связаны с сноровкой управления собственным поведением, умением общаться, восприятием собственной внешности, которые формируют твердую уверенность в себе, стремлением решать свои проблемы, а не убегать от них. The article deals with the problem of the relationship between self-awareness of adolescents and the level of their adaptation. It has been researched that young adolescents already identify, for the most part, sufficient adaptive potential. During this period, the development of adolescents' self-awareness depends directly on their ability to adapt to changing living conditions, self-perception and emotional comfort, which are mainly related to a knack for managing their own behaviour, communication skills, perception of their own appearance, which form a firm confidence in themselves, a desire to solve their problems rather than run away from them.
Опис
Ключові слова
самосвідомість підлітків, адаптація, поведінкові стратегії, магістерські роботи, самосознание подростков, адаптация, поведенческие стратегии, магистерские работы, self-awareness of adolescents, adaptation, behavioral strategies, master's work
Цитування
Постельник М. В. Взаємозв’язок самосвідомості підлітків з рівнем їх адаптації / М. В. Постельник // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій ; тези доп.), Харків, 27 жовт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2018. – Ч. 2. – С. 255–257.