Мета професійної самореалізації майбутніх економістів з позиції акмеологічного підходу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
Суттєвими позиціями акмеологічного підходу визначено : досягнення акмезалежить від розвитку продуктивної «Я» - концепції ; досягненню оптимуму в педагогічній діяльності сприяє самоорганізація ; однією з акме-вершин є саморозвиток; гармонія між особистісно-професійним зростанням і соціальним статусом підтримується процесами самовираження. Мета професійної самореалізації особистості – розвиток особистості, який поєднується із набуттям професійного досвіду в процесі отримання вищої освіти та вдосконаленням фахового зростання в процесі виконання професійних та службових обов’язків. Существенными позициями акмеологического подхода определены : достижение акмезависимость от развития производительной «Я»- концепции; достижению оптимума в педагогической деятельности способствует самоорганизация; одной из акме-вершин является саморазвитие; гармония между личностно-профессиональным ростом и социальным статусом поддерживается процессами самовыражения. Цель профессиональной самореализации личности - развитие личности, которая сочетается с приобретением профессионального опыта в процессе получения высшего образования и совершенствованием профессионального роста в процессе выполнения профессиональных и служебных обязанностей. The essential positions of acmeological approach have been determined. They are the following: acme achievement depends on the development of productive «I» - Concept; self-organization contributes to optimum progress in educational activities; self-development is one of the top acme; harmony between personally - professional growth and social status is supported by self - expression processes. The purpose of professional self-identity is personal development combined with the acquisition of professional experience in the higher educational process and improvement of professional growth in the process of execution of professional and official duties.
Опис
Ключові слова
акме, акмеологія, акмеологічний підхід, самореалізація, професійна самореалізація, професійна підготовка, професійна діяльність, аспірантські роботи, акме, акмеология, акмеологический подход, самореализация, профессиональная самореализация, профессиональная подготовка, профессиональная деятельность, аспирантские работы, acme, acmeology, acmeologic approach, self-realization, professional self-realization, professional training, professional activity, postgraduate work
Цитування
Гайдученко Ю. О. Мета професійної самореалізації майбутніх економістів з позиції акмеологічного підходу / Ю. О. Гайдученко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 98–101.