Упровадження STEM-технології у вивченні природничої, математичної і технологічної галузі у початковій школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено упровадження STEM-технології у вивченні природничої, математичної і технологічної галузі у початковій школі. STEM-освіта – це не окремий предмет, вона передбачає інтеграцію знань з різних галузей, завдяки цьому STEM-освіту можна використовувати у навчанні дітей молодшого шкільного віку. Інтеграція знань з різних сфер дозволяє майбутнім професіоналам бути успішним у більшості галузей. Виділено три ключові особливості STEM-технологій, що відрізняються від традиційної системи навчання. Зазначено, що молодшим школярам потрібна самостійна робота, вміння продукувати нові ідеї, робота в команді однолітків, рішення пізнавальних завдань та пошук помилок у своїй діяльності з подальшим їх виправленням. Усе це становить основу STEM-освіти, роблячи її однією із багатообіцяючих напрямків у сучасній освіті, особливо такий підхід є актуальним і перспективним у роботі з учнями початкової школи, оскільки вони лише розпочинають свій шлях у сфері освіти. The publication examines the implementation of STEM technology in the study of natural, mathematical and technological fields in primary school. STEM education is not a separate subject, it involves the integration of knowledge from various fields, thanks to which STEM education can be used in the education of children of primary school age. Integration of knowledge from different fields enables future professionals to be successful in most industries. Three key features of STEM technologies that differ from the traditional education system are highlighted. It is noted that younger schoolchildren need independent work, the ability to produce new ideas, work in a team of peers, solving cognitive tasks and finding errors in their activities with subsequent correction. All this forms the basis of STEM education, making it one of the most promising directions in modern education, especially this approach is relevant and promising in working with elementary school students, as they are just beginning their path in the field of education.
Опис
Ключові слова
STEM-освіта, STEM-технології, освітній процес, учні молодшого шкільного віку, магістерські роботи, STEM education, STEM technologies, educational process, primary school students, master's theses
Цитування
Ткаченко А. Упровадження STEM-технології у вивченні природничої, математичної і технологічної галузі у початковій школі / А. Ткаченко // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 107.