Специфіка використання методу проєктів у початковій школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ГО «Львівська педагогічна спільнота»
Анотація
Використання методу проєктів у початковій школі має свою специфіку, пов’язану з віковими та психологічними особливостями молодших школярів. Організація колективної навчальної діяльності учнів як провідної діяльності даного віку, вимоги вікової психології викликають необхідність активної участі вчителя та накладають певні обмеження на тематику, характер та обсяг досліджень. Использование метода проектов в начальной школе имеет свою специфику, связанную с возрастными и психологическими особенностями младших школьников. Организация коллективной учебной деятельности учащихся как ведущей деятельности данного возраста, требования возрастной психологии вызывают необходимость активного участия учителя и налагают определенные ограничение на тему, характер и объем исследований. The use of the project method in primary school has its own specifics related to age and psychological characteristics junior high school students. Organization of collective educational activities students as a leading activity of this age, the requirements of age psychology necessitate the active participation of the teacher and impose certain restrictions on the subject, nature and scope of research.
Опис
Ключові слова
метод проєктів, Нова українська школа, початкова школа, учні, метод проектов, Новая украинская школа, начальная школа, ученики, project method, New Ukrainian school, elementary school, students
Цитування
Лавренко С. О. Специфіка використання методу проєктів у початковій школі / С. О. Лавренко // Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук : зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 26–27 берез. 2021 р. – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2021. – С. 63–67.