РОЛЬ ВЧИТЕЛЯ ВІДПОВІДНО СИНЕРГЕТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ STEM-НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто дослідження можливостей розвитку та мотивації здобувачів освіти до науково-дослідної діяльності у STEM-навчанні. STEM передбачає застосування понять "міждисциплінарність", "метапредметність" та "комплексність", які є ознаками становлення синергетичної парадигми. Синергетичний підхід розглядається як науковий напрям, який досліджує процеси становлення нових упорядкованих структур. В статье рассмотрены исследования возможностей развития и мотивации соискателей образования в научно-исследовательской деятельности в STEM-обучении. STEM предусматривает применение понятий "междисциплинарность", "метапредметнисть" и "комплексность", которые являются признаками становления синергетической парадигмы. Синергетический подход рассматривается как научное направление, которое исследует процессы становления новых упорядоченных структур. The article examines the study of opportunities for development and motivation of students to research activities in STEM-learning. STEM involves the use of the concepts of "interdisciplinarity", "meta-subjectivity" and "complexity", which are signs of the formation of a synergetic paradigm. The synergetic approach is considered as a scientific direction that investigates the processes of formation of new ordered structures.
Опис
Ключові слова
технології, STEM-освіта, синергетика, аспірантські роботи, технологии, STEM-образование, аспирантские работы, technologies, STEM education, synergetics, postgraduate work
Цитування
Матвійчук Ю. Ю. Роль вчителя відповідно синергетичної парадигми STEM-навчання / Ю. Ю. Матвійчук // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 85–87.