ПСИХОДІАГНОСТИКА ВІДМОВИ ВІД ПАЛІННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-04-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
МНУ імені В. О. Сухомлинського
Анотація
У статті представлено опитувальник мотивації відмови від паління, як самостійний інструмент, для визначення міри вираженості мотивів відмови від паління для використання у психокорекції тютюнової залежності. У структурі опитувальника мотивації відмови від паління виділяються компоненти автономної (внутрішньої), інтроектованої, екстернальної (зовнішньої) та амотивації (негативної мотивації). Охарактеризовано конвергентну та дискримінативну валідність методики шляхом визначення кореляційних зв’язків показників мотивації відмови від паління та показників самооцінки мотивації схвалення, психологічного благополуччя, самоефективності та нікотинової залежності. Встановлено, що показники автономної мотивації позитивно пов’язані із показниками самоефективності та рівня психологічного благополуччя. Показники екстернальної та інтроектованої мотивації відмови від паління позитивно пов’язані з показниками самооцінки мотивації соціального схвалення та негативно пов’язані з показниками психологічного благополуччя. Амотивація передбачає зниження рівня само ефективності. Домінування того чи іншого мотивів в індивідуальному мотиваційному профілі дозволяють прогнозувати успішність відмови від паління. Дана психодіагностична методика відповідає сучасним вимогам до психометричного обґрунтування особистісних опитувальників. Стандартизація опитувальника показала його високу тест-ретестову надійність та валідність. В статье представлено опросник мотивации отказа от курения, как самостоятельный инструмент для определения меры выраженности мотивов отказа от курения, для использования в психокорекции табачной зависимости. В структуре опросника мотивации отказа от курения выделяются компоненты автономной (внутренней), инторецированной, екстернальной (внешней) и амотивации (негативной мотивации). Охарактеризована конвергентная и дискриминативная валидность методики путем определения корреляционных связей показателей мотивации отказа от курения и показателей самооценки мотивации одобрения, психологического благополучия, самоэффективности и никотиновой зависимости. Установлено, что показатели автономной мотивации положительно связаны с показателями самоэффективности и уровня психологического благополучия. Показатели экстернальной и интроецированной мотивации отказа от курения положительно связанны с показателями самооценки мотивации социального одобрения и негативно связаны с показателями психологического благополучия. Амотивация предусматривает снижение уровня самоэффективности. Доминирования того или иного мотива в индивидуальном мотивационном профиле позволяет прогнозировать успешность отказа от курения. Данная психодиагностическая методика отвечает современным требованиям к психометрическому обоснованию личностных опросников. Стандартизация опросника показала его высокую тест-ретестову надежность и валидность. The article presents the questionnaire of motivation of smoking rejection, as a standalone tool for determining the severity of the measures of smoking rejection motives for use in psychological correction of tobacco dependence. Autonomous components are distinguished in the structure of the questionnaire motivate internal, introjected, external and amotivation (negative motivation). It was characterized the convergent and discriminative validity of the method by determining correlations indicators of motivate smoking rejection and motivational self-approval parameters, psychological well-being, self-efficacy, and nicotine addiction. It was found that the performance of autonomous motivation is positively related to self-efficacy and performance levels of psychological well-being. Indicators of external and introjected motivation of quitting smoking are associated with a positive performance of self-motivation social approval and negatively associated with indicators of psychological well-being. Amotivation provides for the reduction of self-efficacy level. Domination of a motive in the individual motivational profile allows to predict the success of quitting. This psycho-diagnostic technique meets modern requirements for the justification of psychometric personality questionnaires. Standardization of the questionnaire showed its high test-retest reliability and validity.
Опис
Ключові слова
тютюнопаління, нікотинова аддикція, опитувальник, мотивація відмови від паління, автономна мотивація, інтроектована мотивація, екстернальна мотивація, амотивація, табакокурение, никотиновая аддикция, опросник, мотивация отказа от курения, автономная мотивация, интроецированная мотивация, экстернальная мотивация, амотивация, smoking, nicotine addiction, questionnaire, motivation, quitting smoking, self-motivation, introjected motivation, external motivation, amotivation
Цитування
Крамченкова В. О. Психодіагностика мотивації відмови від паління / В. О. Крамченкова, К. І. Фоменко // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Психологічні науки : зб. наук. пр. – Миколаїв : МНУ, 2016. – № 1 (16), трав. – С. 105–111.