ІВАН ФЕДОРОВИЧ ПРОКОПЕНКО – ГРОМАДЯНИН, ПАТРІОТ, УЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ, МЕНЕДЖЕР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто педагогічну спадщину ректора Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди І. Ф. Прокопенка, який завжди вважав пріоритетним напрямом роботи університету підготовку компетентної, усебічно розвиненої, духовно багатої особистості вчителя, який є патріотом і свідомим громадянином України. Це сформульовано і в сучасній місії університету. Наукова робота була завжди невідʼємним складником професійної діяльності І. Ф. Прокопенка на посаді ректора. Основні напрями його наукових розвідок – економічна теорія та історія економічної думки в Україні, економічна освіта, педагогічні технології навчання та виховання, філософія освіти. Власні наукові здобутки Івана Федоровича відображені в понад 700 наукових та науково-методичних працях. The article deals with the pedagogical heritage of the Rector of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University I. F. Prokopenko, who always considered the training of a competent, comprehensively developed, spiritually rich personality of a teacher who is a patriot and conscious citizen of Ukraine as a priority direction of the university's work. This is formulated in the modern mission of the University. Scientific work has always been an integral part of I. F. Prokopenko's professional activity as Rector. The main directions of his scientific research - economic theory and history of economic thought in Ukraine, economic education, pedagogical technologies of teaching and upbringing, philosophy of education. Ivan Fedorovych's own scientific achievements are reflected in more than 700 scientific and methodological works.
Опис
Ключові слова
Прокопенко І. Ф., педагогічна спадщина, історія вищої освіти, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, підготовка вчителів, виховна робота, I. F. Prokopenko, pedagogical heritage, history of higher education, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, teacher training, educational work
Цитування
Бойчук Ю. Д. Іван Федорович Прокопенко – громадянин, патріот, учений, педагог, менеджер / Ю. Д. Бойчук // Освіта збереже Україну! : матеріали І Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 12–23.