БРИТАНСЬКА КОНЦЕПЦІЯ СПІЛЬНОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ТА БЕЗПЕКИ ЄВРОСОЮЗУ НА МІЖУРЯДОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 1996–1997 РР.

Анотація
Робота присвячена британській позиції щодо формування Спільної зовнішньої політики і політики безпеки на Міжурядовій конференції держав-членів ЄС в Турині (1996‒1997). Британська концепція ґрунтувалася на домінуючій ролі НАТО в Європі, що унеможливлювало створення суто європейських оборонних структур. Перспективи розвитку Північноатлантичного Альянсу форін-офіс вбачав у механізмі програми «Партнерство заради миру» 1994 р., яка забезпечувала НАТО життєво важливу роль у створенні безпеки і стабільності в Центральній і Східній Європі, поєднуючи її з культивацією атлантичних цінностей. Оптимальною метою визнавалося зміцнення ЗЄС із збереженням подвійної функції ‒ «європейської опори» НАТО і оборонного компонента Євросоюзу. Работа посвящена британской позиции по формированию Общей внешней политики и политики безопасности на Межправительственной конференции государств-членов ЕС в Турине (1996‒1997). Британская концепция основывалась на доминирующей роли НАТО в Европе, что делало невозможным создание чисто европейских оборонных структур. Перспективы развития Североатлантического Альянса форин-оффис видел в механизме программы «Партнерство ради мира» 1994 г., которая обеспечивала НАТО жизненно важную роль в создании безопасности и стабильности в Центральной и Восточной Европе, объединяя ее с культивацией атлантических ценностей». Оптимальной целью признавалось укрепление ЗЕС с сохранением двойственной функции – «европейской опоры» НАТО и оборонного компонента Евросоюза. The work is dedicated to the British position regarding the formation of the Common Foreign and Security Policy at the Intergovernmental Conference of the EU Member States in Turin (1996‒1997). The British concept was based on NATO’s dominant role in Europe, which made impossible to create purely European defense structures. The prospects for the development of the North Atlantic Alliance were seen by the Foreign Office in the mechanism of the program «Partnership for Peace» 1994, which provided to NATO a vital role in creating security and stability in Central and Eastern Europe, combining with the cultivation of Atlantic values. The optimal goal was to strengthen the WEU with conservation of the dual function ‒ the NATO’s «European pillar» and the European Union’s defense component.
Опис
Ключові слова
Європейський Союз, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Маастрихтський договір, Міжурядова конференція держав-членів ЄС, Спільна зовнішня політика і політика безпеки, Західноєвропейський союз, НАТО, Европейский Союз, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Маастрихтский договор, Межправительственная конференция государств-членов ЕС, Общая внешняя политика и политика безопасности, Западноевропейский союз, НАТО, the European Union, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Maastricht Treaty, the Intergovernmental Conference of EU Member States, the Common Foreign and Security Policy, the Western European Union, NATO
Цитування
Ямпольська Л. М. Британська концепція Спільної зовнішньої політики та безпеки Євросоюзу на Міжурядовій конференції 1996–1997 рр. / Л. М. Ямпольська // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Всеукр. молодіж. наук.-практ. конф., Луганськ, 26–27 квіт. 2007 р. ‒ Луганськ : Альма-матер, 2007. ‒ Вип. 3. – С. 173–177.