Цифрова та медіаграмотність як умова становлення сучасного покоління

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Приватна фірма «Колегіум»
Анотація
Показано, що становлення сучасного покоління сьогодні проходить в складних кризових умовах, що спричинює потребу в переосмисленні та застосуванні нових методологічних інструментів, дидактичних підходів, які відповідатимуть вимогам сучасності та потребам особистості. Проаналізовано «теорією поколінь» й визначено, що нині переважна більшість тих, хто навчається, – цифрове покоління. Обґрунтовано, що для цифрового покоління стандартні методи навчання втрачають свою дієвість. У цьому контексті показано, що особливої актуальності набуває орієнтація цілей та змісту шкільної освіти на розвиток в учнів “цифрових навичок 4К”: критичне мислення, креативність, комунікативні навички, кооперація. Схарактеризовано “цифрові навички 4К”. Уточнено, що чільне місце у проблемі розвитку в учнів “цифрових навичок 4К” посідає робота з інформацією. Зроблено висновок, що розвиток в учнівської молоді розглядуваних цифрових навичок вдало реалізується в межах курсу “Цифрова та медіаграмотність”. The article shows that the formation of the digital generation today takes place in difficult crisis conditions. It causes the need to rethink and apply new methodological tools, didactic approaches that will meet the requirements of modernity and the needs of the individual. It was analyzed by the "theory of generations" and it was determined that the vast majority of students today are the digital generation. It is substantiated that for the digital generation, standard teaching methods lose their effectiveness. In this context, it is shown that the orientation of the goals and content of school education to the development of "4K digital skills" in students: critical thinking, creativity, communication skills, cooperation becomes especially relevant. It was clarified that working with information occupies a prominent place in the problem of developing "4K digital skills" among students. "4K digital skills" are characterized. It was concluded that the development of the considered digital skills among schoolchildren is successfully implemented within the course "Digital and media literacy".
Опис
Ключові слова
цифрова грамотність, медіа грамотність, цифрове покоління, digital literacy, media literacy, digital, generation
Цитування
Андрієвська В. М. Цифрова та медіаграмотність як умова становлення сучасного покоління / В. М. Андрієвська, Д. А. Шинкарьова // Новий колегіум. – 2022. – № 3 (108). – С. 50–54.