Референціальні відношення при синтаксичній синонімії (на матеріалі сучасної французької художньої прози)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видання "Аксіома", м. Кам’янець-Подільський
Анотація
У статті розглядаються референціальні відношення у моно- та поліпредикативних висловленнях з синтаксичною синонімією. Встановлюється, що при синтаксичній си­нонімії у мовленні реалізується комплекс референтів мовної стрижневої структури у вигляді преференціальної конструкції з імплікацією певних елементів та актуалізацією нових (ко(н)текстуальних) референтів зі зміною або збереженням режиму інциденції. В статье рассматриваются референциальные отношения в моно- и полипредикативных высказываниях с синтаксической синонимией. Устанавливается, что при синтаксической синонимии в речи реализуется комплекс референтов языковой стержневой структуры в виде преференциальных конструкции с импликацией определенных элементов и актуализацией новых (ко(н)текстовых) референтов с изменением или сохранением режима инциденции. This paper is dedicated to the studies of referential relations in mono- and polypredicative utterances with syntactical synonymy. The reference as in tentionnaly- co(n)textual notion is defined as correlation of linguistic unities with extralinguistic entities/situations or relations which are established between linguistic unities in the context of language-speech act. In the process of causation of language-speech act the reference interacts with the nomination: nomination is defined as hyponym (designation of mentally-discourse process) in regard to the reference (mentally-discourse process). At the process of form ation of syntactical synonym y (SS) the nomination of the same «complex of referents» is realized. Furthermore in the preferential (discourse) construction the new (co(n)textual) elements are actualized and some referents of «complex of referents» of pivotal (language) structure with keeping of sem antic continuum are implied. The reference of synonym ic constructions is closely related with the mode of incidence ( relation, connection etc.) of components of mono- and polypredicative utterances. The incident relation of elements of syntagms and utterances is defined as system’s operations which repeat every time during the language-speech act. At the process of actualization of virtual «complex of referents» in the mono- and polypredicative utterances with syntactical synonym y is effected the keeping or the alteration of the mode of incidence, that is the explication and/or focalization of new referents by the communicant. The pursued studies allow to make a conclusion that the referential relations in synonymic syntactical constructions correlate with a mode of language-discourse incidence of components of mono- and polypredicative utterances, because of speeker’s communicative intention to actualize the synonymic preferential construction with implication or explication of some elements of pivotal structure with different mode of incidence.
Опис
Ключові слова
романська філологія, інциденції, комплекс референтів, ко(н)тексти, преференціальні конструк­ції, синтаксична синонімія, романская филология, инциденции, комплекс референтов, ко(н)тексты, преференциальные конструкции, синтаксическая синонимия, romance philology, incidence, complex of referents, co(n)texts, preferential construc­tions, syntactical synonymy
Цитування
Лепетюха А. В. Референціальні відношення при синтаксичній синонімії (на матеріалі сучасної французької художньої прози) / А. В. Лепетюха // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огіенка. Сер. : Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – Вип. 43. – С. 107–111.