НАВЧАННЯ ТЕХНІКИ УДАРУ КОЛІНОМ УПЕРЕД У КІОКУШУНКАЙ КАРАТЕ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета дослідження – вивчити особливості навчання техніці удару коліном уперед на середньому рівні у кіокушинкай карате. Матеріали і методи. У дослідженні взяли участь 32 хлопці 8 років. Діти та їхні батьки були інформовані про всі особливості дослідження і дали згоду на участь в експерименті. Для вирішення поставлених завдань були використані методи дослідження: вивчення та аналіз науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, хронометраж навчальних завдань, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. Результати. Аналіз отриманих результатів дозволяє побудувати програму навчання «Удар коліном уперед на середньому рівні». За рахунок підбору навантаження можемо регулювати та удосконалювати процес навчання. У 1, 5 та 6 серіях виділились друга група з режимом роботи (4 підходи та 60 с інтервал відпочинку) і четверта група (4 підходи та 120 с відпочинку). У 2 і 4 серіях 2 група з навантаженням 4 підходи та 60 с відпочинку. 3 серія – 1 і 2 групи з навантаженням 2 підходи та інтервал відпочинку 60 с, 4 підходи та інтервал відпочинку 60 с відповідно. Висновки. На основі аналізу наукової літератури вивчено біомеханічну структуру техніки виконання ударної рухової дії ногою «Удар коліном уперед на середньому рівні». Розроблено навчальну програму яка складається із послідовних навчальних дій: 1. розвиток рухових здібностей; 2. вивчення вихідних та кінцевих положень; 3. визначення дій без яких неможливо виконати вправу; 4. навчання умінню управляти рухами; 5. поділ ударної вправи на частини, виконання підвідних вправ; 6. цілісне виконання удару. Розроблені критерії оцінки виконання техніки удару коліном. The purpose of the study is to study the peculiarities of teaching the technique of the forward knee strike at the intermediate level in kyokushinkai karate. Materials and methods. 32 8-year-old boys took part in the study. Children and their parents were informed about all the features of the study and gave their consent to participate in the experiment. Research methods were used to solve the tasks: study and analysis of scientific and methodological literature, pedagogical observation, timing of educational tasks, pedagogical experiment, methods of mathematical statistics. The results. Analysis of the obtained results makes it possible to build a training program "Knee strike forward at an intermediate level". By selecting the load, we can regulate and improve the learning process. In the 1st, 5th and 6th series, the second group with the work mode (4 approaches and a 60 s rest interval) and the fourth group (4 approaches and 120 s rest) stood out. In series 2 and 4, group 2 with a load of 4 approaches and 60 seconds of rest. Series 3 – 1 and 2 groups with a load of 2 approaches and a rest interval of 60 s, 4 approaches and a rest interval of 60 s, respectively. Conclusions. On the basis of the analysis of the scientific literature, the biomechanical structure of the technique of performing a striking motor action with the leg "Knee strike forward at the middle level" was studied. An educational program has been developed that consists of successive educational activities: 1. development of motor skills; 2. study of initial and final provisions; 3. determination of actions without which it is impossible to perform the exercise; 4. training in the ability to control movements; 5. division of impact exercise into parts, execution of underwater exercises; 6. holistic execution of the blow. Criteria for evaluating the execution of the knee strike technique have been developed.
Опис
Ключові слова
удар коліном вперед, хлопці, фізичні вправи, навчання, кіокушинкай карате, forward knee strike, boys, physical exercises, training, kyokushinkai karate
Цитування
Муслюмова С. Навчання техніки удару коліном уперед у кіокушункай карате / С. Муслюмова, С. Марченко // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності [Електронне видання] : зб. тез доп. ІІІ наук.-практ. конф., Харків, 1–2 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 159–163.