ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ІЗ СИНДРОМОМ ДАУНА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Хмельницький національний університе
Анотація
Статтю присвячено проблемі оволодіння мовою та розвитку мовлення дітей із синдромом Дауна. Це надасть можливість такій дитині соціалізуватися в колективі та відчувати себе повноцінним членом суспільства. Обґрунтовано необхідність та важливість розвитку мовлення у дітей із синдромом Дауна. Представлено особливості структури мовленнєвого апарату дитини із синдромом Дауна та проблеми мовлення, що виникають через особливість структури мовленнєвого апарату та основне порушення розвитку загалом. Визначено переваги специфіки комунікативної діяльності у дітей синдромом Дауна (доброзичливість, контактність, бажання спілкування та соціальної взаємодії). Це потребує пошуку сучасних ефективних корекційних методик, що сприяють цьому процесу. Методики занять з дітьми, які мають синдром Дауна, будуються на підставі врахування закономірностей розвитку дитини, особливостей розвитку при синдромі Дауна, а також особливостей та рівня розвитку конкретного малюка. Такими методиками на сьогодні є «Маленькі сходинки», методика розвитку мовлення й навчання читання Ромени Августової, засоби альтернативної та підтримуючої комунікації, «Дивись і вчись. Мова та читання», а також програма з формування мовленнєвих засобів спілкування «Починаємо розмовляти». Здійснено короткий огляд цих методик, зміст, мету і призначення, переваги, недоліки, особливості їх реалізації. Проте проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної нами проблеми. Перспективою подальших наукових пошуків може, на нашу думку, стати професійна розробка методичних рекомендацій для фахівців спеціальної та інклюзивної освіти, педагогів та батьків дітей із синдромом Дауна щодо використання корекційних методик розвитку мовлення цієї категорії дітей як у корекційній, у навчально-виховній, позакласній діяльності, так і у домашніх умовах. The article is devoted to the problem of language acquisition and speech development of children with Down syndrome. This will give such a child the opportunity to socialize in a team and feel like a full member of society. The necessity and importance of children with Down syndrome speech development are substantiated. The peculiarities of the structure of the speech apparatus of a child with Down syndrome and speech problems that arise due to the peculiarity of the structure of the speech apparatus and the main developmental disorders in general are presented. The advantages of the specifics of children with Down syndrome communicative activity (friendliness, contact, desire to communicate and social interaction) are determined. This requires the search for modern effective correction techniques that facilitate this process. Methods of working with children with Down syndrome are based on the laws of child development, the peculiarities of Down syndrome development, as well as a particular child’s features and level of development. Such techniques today are «Little Steps», methods of speech development and reading instruction by Romena Augustova, means of alternative and supportive communication, «Look and learn. Language and Reading», as well as the program for speech means of communication formation «We start talking». A brief overview of these tecniques, content, aim and purpose, advantages, disadvantages, features of their implementation were given However, the study does not cover all aspects of the problem we raised. The prospect of further research may, in our opinion, be the professional development of guidelines for specialists in special and inclusive education, teachers and parents of children with Down syndrome on the use of corrective methods of speech development of this category of children in correctional, educational, extracurricular activities and at home.
Опис
Ключові слова
синдром Дауна, дитина з синдромом Дауна, мова, мовлення, розвиток мовлення, психокорекційні методики, методики розвитку мовлення, Down syndrome, child with Down syndrome, language, speech, speech development, psychocorrectional techniques, techniques of speech development
Цитування
Казачінер О. Ефективні методики розвитку мовлення дітей із синдромом Дауна / О. Казачінер, Бойчук Ю. // Психологічні травелоги. – 2022. – № 1. – С. 197–211.