ІМІДЖ ЯК ЧИННИК НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України
Анотація
У зв’язку з реформуванням системи освіти виникає необхідність у створенні позитивного іміджу українського вчителя. Варто подбати про підвищення престижу педагогічної праці, залучення до висвітлення позитивних прикладів творчої і самовідданої праці освітян. Необхідна широка суспільна дискусія щодо спільної роботи сім’ї та школи в процесі навчання і виховання дитини. Думається, що концепція НУШ визначила ті перспективні напрями роботи, які сприятимуть вияву всіх кращих рис, що властиві українському вчителю: активність, креативність, відповідальність за власні дії, повага до старшого покоління, дитиноцентризм в усіх видах діяльності, уміння трансформувати традиційні методики в якісно нові, суголосні часу. В связи с реформированием системы образования возникает необходимость в создании положительного имиджа украинского учителя. Стоит позаботиться о повышении престижа педагогического труда, привлечении к освещению положительных примеров творческого и самоотверженного труда педагогов. Необходима широкая общественная дискуссия о совместной работе семьи и школы в процессе обучения и воспитания ребенка. Думается, что концепция НУШ определила те перспективные направления работы, которые будут способствовать проявления всех лучших черт, присущих украинскому учителю: активность, креативность, ответственность за свои действия, уважение к старшему поколению, ребенкоцентризм во всех видах деятельности, умение трансформировать традиционные методики в качественно новые, созвучные времени. In connection with the reform of the education system, there is a need to create a positive image of the Ukrainian teacher. It is worth taking care of increasing the prestige of pedagogical work, attracting to the coverage of positive examples of creative and dedicated work of teachers. Need wide public discussion about the joint work of the family and the school in the process of teaching and raising a child. It seems that the concept of the New Ukrainian School has identified those promising areas of work that will contribute to the manifestation of all the best features inherent in the Ukrainian teacher: activity, creativity, responsibility for their actions, respect for the older generation, child centrism in all types of activities, the ability to transform traditional methods into qualitatively new, consonant with the times.
Опис
Ключові слова
професійний імідж, габітарний імідж, кінетичний імідж, вербальний імідж, середовищний імідж, ментальний імідж, профессиональный имидж, габитарный имидж, кинетический имидж, вербальный имидж, средовой имидж, ментальный имидж, professional image, visual image, kinetic image, verbal image, environmental image, mental image
Цитування
Філатова Л. С. Імідж як чинник національного самоствердження України // Практична філософія і Нова українська школа : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 16 трав. 2019 р. / НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: С. О. Сисоєва (голов. ред) та ін.]. – Київ, 2019. – С. 26–29.