ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В НІМЕЧЧИНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський університет імені Бориса Грінченка, Сілезький університет в Катовіцах, ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС»
Анотація
У статті здійснено аналіз сучасної системи освіти дорослих у Німеччині. Надано декілька визначень дефініцій «освіта дорослих», «подальша освіта», «безперервна освіта». Визначено структуру освіти дорослих в Німеччині: формальна освіта дорослих (професійне навчання та загальна освіта); неформальна освіта дорослих (семінари, індивідуальні або групові курси, лекції і зустрічі); інформальна освіта (самоосвіта та саморозвиток). Узагальнено завдання закладів освіти дорослих: розширення мережі закладів освіти для дорослих; поширення ідеї безперервної освіти; інтеграція освіти дорослих в підготовку сучасних фахівців різних галузей; контроль за якістю та ефективністю освіти дорослого населення. Визначено тенденції і перспективи розвитку системи освіти дорослих у Німеччині: підготовка відповідних кваліфікованих кадрів; сумісність освіти дорослих на національному та європейському рівні; участь великих організацій та підприємств у розвитку освіти дорослих; залучення людей до безперервної освіти; боротьба із соціальною ізоляцією; визнання всіх видів освітньої діяльності. W artykule autorzy przeanalizowali nowoczesny system edukacji dorosłych w Niemczech. Autorzy przedstawili kilka definicji «edukacji dorosłych», «dalszej edukacji», «kształcenia ustawicznego». Struktura kształcenia dorosłych: formalne kształcenie dorosłych (kształcenie zawodowe i edukacja ogólna); nieformalna edukacja dorosłych (seminaria, kursy indywidualne lub grupowe, wykłady i spotkania); edukacja nieformalna (samokształcenie i samorozwój). Zadania instytucji kształcenia dorosłych w Niemczech: rozbudowa sieci instytucji kształcenia dorosłych; rozszerzenie idei kształcenia ustawicznego; integracja edukacji dorosłych z kształceniem nowoczesnych specjalistów z różnych dziedzin; kontrola jakości i skuteczności edukacji dorosłych. Tendencje i perspektywy rozwoju systemu edukacji dorosłych w Niemczech: szkolenie wykwalifikowanych osób; zgodność kształcenia dorosłych na poziomie krajowym i europejskim; udział dużych organizacji i przedsiębiorstw w rozwoju edukacji dorosłych; angażowanie ludzi w uczenie się przez całe życie; walka z wykluczeniem społecznym; uznanie wszystkich rodzajów działań edukacyjnych. In the article, the authors have analyzed the modern adult education system in Germany. The authors have provided several definitions of the following notions: «adult education», «further education», «lifelong education». German pedagogy and the legal system have posted these definitions. The concept of adult education covers all organizational forms of adult education. The adult education system in Germany has a complex and branched structure. The structure of adult education is generalized: formal adult education (vocational education and general education); non-formal adult education (seminars, individual or group courses, lectures and meetings); informal education (self-education and self-development). Regional adult learning centers, private and commercial adult education institutions, adult education institutes and associations operate in Germany. The tasks of adult education institutions in Germany are the following: expanding the network of adult education institutions; extension of the idea of continuing education; development of innovative concepts of education; use of educational programs for adults in different educational institutions; integration of adult education into the training of modern specialists from different fields; control over the quality and effectiveness of adult education. The trends and prospects for adult education in Germany are: increasing participation in European adult education programs; training of appropriate skilled personnel; recognition of different types of education; compatibility of adult education at the national and European levels; participation of large organizations and enterprises in the development of adult education; involving people in lifelong learning; fight against social exclusion; popularization of «Network Education», sub-institutional and transnational cooperation; recognition of all types of educational activities.
Опис
Ключові слова
інформальна освіта дорослих, неформальна освіта дорослих, Німеччина, освіта впродовж життя, освіта дорослих, формальна освіта дорослих, edukacja dorosłych, edukacja przez całe życie, formalna edukacja dorosłych, nieformalna edukacja dorosłych, informalna edukacja dorosłych, Niemcy, adult education, formal education, non-formal education, informal education, Germany, lifelong education
Цитування
Троцко А. В. Тенденції та перспективи розвитку освіти дорослих в Німеччині / А. В. Троцко, А. В. Боярська-Хоменко // Освітологія : укр.-пол. наук. журн. / Київ. ун-т імені Б. Грінченка, Сілезький ун-т в Катовіцах. – Київ : Едельвейс, 2018 – № 7. – С. 13–24.