Педагогіка здоров'я

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірник містить наукові праці, які присвячені висвітленню результатів психолого-педагогічних досліджень щодо збереження та формування здоров’я дітей, учнівської та студентської молоді. Розглянуті методолого-теоретичні основи педагогіки здоров’я; сучасні підходи до створення здоров’язбережувального освітнього середовища в навчальному закладі; роль фізичного виховання у збереженні здоров’я; психолого-педагогічні основи профілактики шкідливих звичок та соціально-небезпечних захворювань; здоров’язбережувальні освітні технології; актуальні проблеми корекційної педагогіки та сучасних інклюзивних процесів у загальноосвітніх навчальних закладах. Сборник содержит научные работы, посвященные результатам психолого-педагогических исследований по сохранению и формированию здоровья детей, учащейся и студенческой молодежи. Рассмотрены методолого-теоретические основы педагогики здоровья; современные подходы к созданию здоровьесберегающей образовательной среды в учебном заведении; роль физического воспитания в сохранении здоровья; психолого-педагогические основы профилактики вредных привычек и социально опасных заболеваний; здоровьесберегающие образовательные технологии; актуальные проблемы коррекционной педагогики и современных инклюзивных процессов в общеобразовательных учебных заведениях. The collection contains scientific works devoted to the coverage of the results of psychological and pedagogical research on the preservation and formation of the health of children, pupils and students. Methodological and theoretical bases of health pedagogy are considered; modern approaches to creating a healthy educational environment in the school; the role of physical education in maintaining health; psychological and pedagogical bases of prevention of bad habits and socially dangerous diseases; health education technologies; current problems of correctional pedagogy and modern inclusive processes in secondary schools.
Опис
Ключові слова
психолого-педагогічні дослідження, здоров’я дітей, здоров’я молоді, здоров’язбережувальні освітні технології, корекційна педагогіка, фізичне виховання, психолого-педагогические исследования,, здоровье детей, здоровье молодежи, здравоохранительные образовательные технологии, коррекционная педагогика, физическое воспитание, psychological and pedagogical research, children's health, youth health, health-preserving educational technologies, correctional pedagogy, physical education
Цитування
Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. Міжнар. дню здоров’я, Харків, 7 квіт. 2011 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. М. Микитюк та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2011. – 356 с.