Особливості організації чумацького промислу на території України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті зазначено, що торговий обмін, який покращився з кінця ХІІІ–ХІV ст. обумовив виникнення чумацького промислу і чумаків – особливої категорії людей, що займалися торгівлею і перевозили товари на далекі відстані. Така торгівля, яка була дуже тривалою за часом, потребувала особливої організації, до якої можна віднести: наявність артільної форми на основі договору; регулювання відносин на основі звичаїв, традицій; наявність солідарної відповідальності, що дозволяло пройти тривалий шлях і з мінімальними втратами, шляхом розкладки збитків на всіх учасників і повернутися додому отримавши прибуток. В статье отмечено, что торговый обмен, который улучшился с конца ХІІІ–XIV в. обусловил возникновение чумацкого промысла и чумаков – особой категории людей, которые занимались торговлей и перевозили товары на дальние расстояния. Такая торговля, которая была очень длительной по времени, требовала особой организации, к которой можно отнести: наличие артельной формы на основе договора; регулирования отношений на основе обычаев, традиций; наличие солидарной ответственности, что позволяло пройти долгий путь и с минимальными потерями, путем раскладки убытков на всех участников и вернуться домой получив прибыль. The author of the article notes that trade, which improved from the end of the XIII – XIV centuries. caused the emergence of the dairy industry and the Chumaks – a special category of people engaged in trade and transporting goods over long distances. Such trade, which was very long in time, required a special organization, which includes: the presence of an artel form on the basis of the contract; regulation of relations on the basis of customs, traditions; the presence of joint and several liability, which allowed to go a long way and with minimal losses, by spreading the losses to all participants and return home with a profit.
Опис
Ключові слова
історія України, чумаки, чумацький промисел, шляхова торгівля, караванна торгівля, история Украины, чумацкий промысел, дорожная торговля, караванная торговля, Ukrainian history, chumaki, chumak fishing, road trade, caravan trade
Цитування
Микитюк С. О. Особливості організації чумацького промислу на території України / С. О. Микитюк // Богдан Хмельницький: історична постать у контексті процесів українського державотворення : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 425-й річниці від дня народження гетьмана, Харків,14 трав. 2021р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. С. Гончарова та ін.]. – Харків, 2021. – С. 111–116.