Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5984
Title: Особливості організації чумацького промислу на території України
Other Titles: Особенности организации чумацкого промысла на территории Украины
Features of the organization of the dairy industry on the territory of Ukraine
Authors: Микитюк, С. О.
Mykytiuk, S.
Keywords: історія України
чумаки
чумацький промисел
шляхова торгівля
караванна торгівля
история Украины
чумацкий промысел
дорожная торговля
караванная торговля
Ukrainian history
chumaki
chumak fishing
road trade
caravan trade
Issue Date: 14-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Микитюк С. О. Особливості організації чумацького промислу на території України / С. О. Микитюк // Богдан Хмельницький: історична постать у контексті процесів українського державотворення : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 425-й річниці від дня народження гетьмана, Харків,14 трав. 2021р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. С. Гончарова та ін.]. – Харків, 2021. – С. 111–116.
Abstract: В статті зазначено, що торговий обмін, який покращився з кінця ХІІІ–ХІV ст. обумовив виникнення чумацького промислу і чумаків – особливої категорії людей, що займалися торгівлею і перевозили товари на далекі відстані. Така торгівля, яка була дуже тривалою за часом, потребувала особливої організації, до якої можна віднести: наявність артільної форми на основі договору; регулювання відносин на основі звичаїв, традицій; наявність солідарної відповідальності, що дозволяло пройти тривалий шлях і з мінімальними втратами, шляхом розкладки збитків на всіх учасників і повернутися додому отримавши прибуток. В статье отмечено, что торговый обмен, который улучшился с конца ХІІІ–XIV в. обусловил возникновение чумацкого промысла и чумаков – особой категории людей, которые занимались торговлей и перевозили товары на дальние расстояния. Такая торговля, которая была очень длительной по времени, требовала особой организации, к которой можно отнести: наличие артельной формы на основе договора; регулирования отношений на основе обычаев, традиций; наличие солидарной ответственности, что позволяло пройти долгий путь и с минимальными потерями, путем раскладки убытков на всех участников и вернуться домой получив прибыль. The author of the article notes that trade, which improved from the end of the XIII – XIV centuries. caused the emergence of the dairy industry and the Chumaks – a special category of people engaged in trade and transporting goods over long distances. Such trade, which was very long in time, required a special organization, which includes: the presence of an artel form on the basis of the contract; regulation of relations on the basis of customs, traditions; the presence of joint and several liability, which allowed to go a long way and with minimal losses, by spreading the losses to all participants and return home with a profit.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5984
Appears in Collections:Кафедра суспільно-правових дисциплін і менеджменту освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.