ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ЗНАНЬ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито методи використання дидактичних ігор для формування природничих знань у молодших школярів. Актуальність формування знань з природничих наук в учнів з порушеннями розумового розвитку полягає в тому, що корекційно-педагогічна робота в цій сфері стане основою для їх успішного розвитку в психологічній сфері, що має велике значення для їх подальшого розвитку та адаптації в соціумі. Зазначено, що дидактична гра є ефективною формою формування природничих знань у молодших школярів. Вона різноманітна за формою і вводить дитину з інтелектуальними порушеннями в коло явищ реального життя. Але водночас дидактична гра може бути методом, прийомом і засобом навчання. Найважливішим результатом дидактичних ігор є глибоке емоційне задоволення дитини процесом гри, що якнайкраще відповідає потребам і можливостям дітей з інтелектуальними порушеннями сприймати навколишній світ і встановлювати гармонійні стосунки з природою. The article describes the methods of using didactic games for the formation of natural science knowledge in younger schoolchildren. The relevance of the formation of knowledge of natural sciences in students with intellectual disabilities lies in the fact that corrective and pedagogical work in this field will become the basis for their successful development in the psychological field, which is of great importance for their further development and adaptation in society. It is noted that the didactic game is an effective form of formation of natural science knowledge in younger schoolchildren. It is diverse in form and introduces a child with intellectual disabilities into the circle of real-life phenomena. But at the same time, a didactic game can be a method, technique and means of learning. The most important result of didactic games is the child's deep emotional satisfaction with the game process, which best meets the needs and abilities of children with intellectual disabilities to perceive the world around them and establish a harmonious relationship with nature.
Опис
Ключові слова
дидактична гра, природознавство, інтелектуальні порушення, діти молодшого шкільного віку, корекційна робота, студентські роботи, didactic game, natural science, intellectual disabilities, children of primary school age, correctional work, student works
Цитування
Зуб А. І. Формування природничих знань у молодших школярів за допомогою дидактичних ігор / А. І. Зуб // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 136–140.