Термінологічні труднощі перекладу в галузі комунікаційних технологій

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено труднощі перекладу термінологічних одиниць, які використовуються в галузі комунікаційних технологій. Зроблено перекладацькій аналіз англомовних термінів, виокремлено способи перекладу та перекладацькі трансформації, застосовані при перекладі. Матеріалом дослідження є 100 термінологічних одиниць, відібраних із журналів компанії Ericsson Technology Review. У результаті дослідження розроблено блок-схему алгоритму перекладу термінів та створено банк англомовних термінів та їх українських відповідників, більшість з яких відсутні в англо-українських словниках. В результаті проведеного перекладацького аналізу виявлені перекладацькі способи та трансформації, які використовуються для перекладу термінів цієї галузі. This qualification paper investigates the difficulties of translating terminological units used in the field of communication technologies. A translation analysis of English-language terms has been carried out, translation methods and translation transformations applied in translation have been highlighted. The research material is 100 terminological units selected from Ericsson Technology Review journals. As a result of this research we have developed a flow chart of algorithm for the translation of the terms and created a bank of English-speaking terms and their Ukrainian equivalents, most of which do not exist in the English-Ukrainian dictionaries. As a result of the translation analysis the translation methods and transformations that are used for the translation of terms in this area are found.
Опис
Ключові слова
термінознавство, лексикографія, переклад, терміни, terminology, lexicography, Translation from, terms
Цитування
Першин Є. В. Термінологічні труднощі перекладу в галузі комунікаційних технологій : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 035.041 Філологія / Є. В. Першин ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. англ. філології. – Харків, 2021. – 77 с. : іл., табл. + дод.
Колекції