Особливості підготовки жіноцтва у православних монастирях України до духовно-морального виховання молодого покоління (ХІХ – початок ХХ ст.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано особливості підготовки жіноцтва у православних монастирях України до духовно-морального виховання молодого покоління в ХІХ – на початку ХХ століття. При проведенні дослідження використано: історичні методи (історико-типологічний, історико-структурний, хронологічний, ретроспективний), що дозволили простежити розвиток питань, які вивчаються, в зазначений період; загальнонаукові (аналіз, синтез, систематизація, зіставлення, узагальнення) з метою з’ясування ступеня дослідженості проблеми, яка вивчається; порівняльно-змістовий, що дав змогу порівняти зміст, форми та методи підготовки жіноцтва у православних монастирях України до духовноморального виховання учнів у досліджуваний період. Установлено, що в ХІХ – на початку ХХ століття в усіх навчально-виховних закладах Російської імперії (а також і на українських теренах, що входили до її складу) духовно-моральне виховання здійснювалося з обов’язковим урахуванням релігійних православних принципів. Метою навчання і виховання в школах при монастирях було формування духовно-моральної особистості, яка вірить у божественне створення світу, шанує все, що створене Богом. Проаналізовані нами питання підготовки жіноцтва до духовноморального виховання підростаючого покоління, відзначаються співзвучністю педагогічних ідей минулих років із сучасністю, а саме: духовно-моральне виховання повинно будуватися на православних засадах; ефективній організації духовно-морального виховання сприяють такі форми позаурочної роботи, як: літературні вечори, вокально-літературні ранки, виставки, екскурсії, випуск училищних журналів та газет; при організації духовно-морального виховання учнів педагогічно доцільно використовувати такі методи виховання, як: переконання, позитивний приклад, нагадування, настанова, прохання, попередження, привчання (посилення волі), заохочення (нагороди) та покарання. Доведено, що зміст, форми і методи духовно-морального виховання учениць у монастирських школах визначеного періоду мали в цілому прогресивне значення. Зокрема, у навчальних програмах чітко визначався обсяг знань із кожної дисципліни за навчальними роками, конкретно формулювалися завдання та виховні цілі кожного курсу, розкривались методи його вивчення. Навчально-виховний процес будувався на основі принципів наочності і доступності, послідовності та врахування вікових особливостей дітей. The article analyzes the peculiarities of preparation of womankind for the spiritual and moral education of the young generation in the orthodox monasteries of Ukraine in the XIXth – at the beginning of the XXth centuries. During the study we used: historical methods (historical-typological, historical-structural, chronological, retrospective), which allowed to trace the development of the issues under study in the specified period; general scientific (analysis, synthesis, systematization, comparison, generalization) in order to find out the degree of the study of the mentioned problem; comparative-semantic, which made it possible to compare the content, forms and methods of preparation of womankind for spiritual and moral education of students in the orthodox monasteries of Ukraine in the studied period. It has been established that spiritual and moral education was carried out with the obligatory observance of religious orthodox principles in all educational institutions of the Russian Empire (as well as in the Ukrainian territories that were part of it) in the XIXth – early XXth centuries. The purpose of education and upbringing in the schools at the monasteries was to form a spiritual and moral personality who believes in the divine creation of the world, honors everything created by God. The analyzed issues of preparing women for the spiritual and moral education of the younger generation are notable for the harmony of pedagogical ideas of past years with the present, namely: spiritual and moral education should be based on the orthodox principles; effective organization of spiritual and moral education is promoted by such forms of extra-curricular work as: literary evenings, vocal and literary morning perfomances, exhibitions, excursions, school magazines and newspapers; it is pedagogically expedient to use such methods of education as: persuasion, positive example, reminding, instruction, request, warning, inurement (strengthening of will), encouragement (rewards) and punishment in organizing the spiritual and moral education of students. It has been proved that the content, forms and methods of spiritual and moral education of the students in the monastic schools of the mentioned period were generally progressive. In particular, the curricula clearly defined the amount of knowledge from each discipline in the academic years, tasks and educational goals of each course were specifically formulated, methods of studying the course were revealed. The educational process was built on the principles of clarity and accessibility, consistency and taking into account the age characteristics of children.
Опис
Ключові слова
жіноцтво, духовно-моральне виховання, підготовка, православний монастир, підростаюче покоління, womankind, spiritual and moral education, preparation, orthodox monastery, younger generation
Цитування
Штефан Л. А. Особливості підготовки жіноцтва у православних монастирях України до духовно-морального виховання молодого покоління (ХІХ – початок ХХ ст.) / Л. А. Штефан, К. Є. Каліна // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2019. – Вип. 47. – С. 190–200.