Педагогічна практика як головний компонент безперервної підготовки вчителя

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Анотація
Розглянуто один із основних компонентів безперервної професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів – педагогічну практику. Розкрито проблему практичної підготовки майбутнього вчителя початкових класів. У межах представленого дослідження проаналізовано роль безперервної пропедевтичної педагогічної практики в закладах загальної середньої освіти в освітньому процесі підготовки студентів факультету початкового навчання, спеціальності 013 Початкова освіта, як їхнє професійне випробування. У статті визначено мету та види педагогічних практик на факультеті початкового навчання. Розглянуто особливості організації дистанційних безперервних пропедевтичних педагогічних практик у закладах загальної середньої освіти, що проходить наскрізно упродовж 5 семестрів. Зокрема, схарактеризована практика, що триває 12 тижнів і проводиться 1 раз на тиждень. Виокремлено мету та завдання кожної із практик. Також проаналізовано зміст програми дистанційної безперервної пропедевтичної педагогічної практики в закладах загальної середньої освіти, схарактеризовано два змістових модулів: організаційна і навчально-методична та виховна робота. Схарактеризовані відмінні риси кожної з практик. У статті представлено характеристику наскрізної карти soft skills, яка створена у ході розробки безперервної пропедевтичної педагогічної практики в закладах загальної середньої освіти для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на факультеті початкового навчання і включає три блоки: блок розвитку когнітивних здібностей, блок розвитку діяльнісних здібностей, блок розвитку особистісних здібностей. One of the main component of the continuous professional training of the future primary school teacher – pedagogical practice – is considered. The problem of practical training of the future primary school teacher is revealed. Within the framework of the presented research, the role of continuous propaedeutic pedagogical practice in general secondary education institutions in the educational process of training students of the Faculty of Primary Education, specialty 013 Primary Education, as their professional test, was analyzed. The article defines the purpose and types of pedagogical practices at the faculty of primary education (continuous propaedeutic pedagogical practice in general secondary education institutions, educational field practice, organizational and educational pedagogical practice in children’s rehabilitation and recreation institutions, and pedagogical practice in general and specialized secondary education institutions). The peculiarities of the organization of remote continuous propaedeutic pedagogical practices in institutions of general secondary education, which take place throughout 5 semesters, are considered. In particular, a 12 weeks lasting practice is characterized. The purpose and tasks of each of the practices are highlighted. The content of the program of remote continuous propaedeutic pedagogical practice in institutions of general secondary education was also analyzed, and two content modules were characterized: organizational and educationalmethodical and educational work. Distinctive features of each of the practices are characterized. The article presents the characteristics of the end-to-end map of soft skills, which were created during the development of continuous propaedeutic pedagogical practice in institutions of general secondary education for students of the first (bachelor) level of higher education at the faculty of primary education and includes three blocks: a block for the development of cognitive abilities, a block for the development of activity abilities , block of development of personal abilities.
Опис
Ключові слова
професійна неперервна підготовка, майбутній вчитель початкової школи, педагогічна практика, вища школа, soft skills, continuous professional training, future primary school teacher, pedagogical practice, higher school
Цитування
Філатова Л. С. Педагогічна практика як головний компонент безперервної підготовки вчителя / Л. С. Філатова // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2023. – Вип. 59, т. 3. – С. 278–284