Ділове спілкування в закладі освіти як управлінська проблема

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дослідження присвячене вивченню проблеми ділового спілкування в закладі дошкільної освіти. Висвітлено сутнісний характер ділового спілкування керівника ЗДО з підлеглими, обгрунтовано умови його продуктивного використання в управлінні організацією. Систематизовано інструментарій діагностики означеної проблеми. Розроблено комплексно-цільову програму щодо вдосконалення цього процесу. Здійснено її експертну оцінку, визначено методичний супровід та кошторис реалізації. The study is devoted to the study of the problem of business communication in a preschool education institution. The essential nature of the business communication of the head of the ZDO with subordinates is highlighted, the conditions of its productive use in the management of the organization are substantiated. The toolkit for diagnosing the specified problem has been systematized. A comprehensive and targeted program for improving this process has been developed. Its expert assessment was carried out, methodical support and implementation estimates were determined.
Опис
Ключові слова
ділове спілкування, управління діловим спілкуванням, комунікації, умови вдосконалення ділового спілкування, business communication, management of business communication, communications, conditions for improving business communication
Цитування
Ковтун Н. І. Ділове спілкування в закладі освіти як управлінська проблема : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / Н. І. Ковтун ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 99 с. : табл. + дод.
Колекції