КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРИРОДИ В ДРАМІ-ФЕЄРІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ЛІСОВА ПІСНЯ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Роботу присвячено вивченню особливостей вербалізації концептосфери ПРИРОДА в драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Робота має традиційну структуру й складається зі вступу, трьох розділів, списку використаної літератури. Перший розділ стосується теоретичних питань щодо розгляду мовної картини світу, індивідуального авторського світу. Тут подано визначення концепту, зазначено характерні риси такого роду ментальних утворень, з’ясовано, що концепти мають тісний зв’язок з історією, географією, культурою та містять як узуальні семантичні наповнення, так і унікальні авторські смисли. Актуалізовано поняття індивідуального стилю та запропоновано методику аналізу концептосфери ПРИРОДА. Другий розділ роботи стосується вивчення особливостей мовного вираження концептосфери ПРИРОДА в драмі-феєрії «Лісова пісня». Визначено характерні риси індивідуального стилю Лесі Українки, схарактеризовано загальні ознаки мови «Лісової пісні», а також описано основні складники досліджуваної концептосфери. Третій розділ має методичний характер і присвячений розгляду можливого використання матеріалів роботи під час викладання української мови та літератури. Запропоновано низку вправ, які можна застосовувати в шкільній практиці та які допоможуть учням поглибити знання не тільки з філологічних дисциплін, а й розширять загальний світогляд. The work is devoted to the study of the features of the verbalization of the NATURE concept sphere in Lesya Ukrainka’s drama extravaganza «Forest Song». The work has a traditional structure and consists of an introduction, three chapters, and a list of references. The first chapter deals with theoretical questions regarding the consideration of the linguistic picture of the world, the individual author’s world. Here the definition of the concept is presented, the characteristic features of this kind of mental formations are indicated, it is clarified that concepts have a close connection with history, geography, culture and contain both usual semantic contents and unique author’s meanings. The concept of individual style has been updated and the method of analysis of the concept sphere of NATURE has been proposed. The second part of the work deals with the study of the features of language expression of the NATURE concept sphere in the drama extravaganza «Forest Song». The characteristic features of Lesya Ukrainka’s individual style are defined, the general features of the language of «Forest Song» are characterized, and the main components of the studied conceptual sphere are also described. The third section has a methodological nature and is devoted to considering the possible use of the materials of the work during the teaching of the Ukrainian language and literature. A number of exercises are offered that can be used in school practice and that will help students deepen their knowledge not only in philological disciplines, but also expand their general outlook.
Опис
Ключові слова
концепт, концептосфера, семантичне наповнення, індивідуальний стиль, природа, Леся Українка, concept, concept sphere, semantic content, individual style, nature, Lesya Ukrainka
Цитування
Костенко А. В. Концептуалізація природи в драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.01 Середня освіта (Укр. мова і літ.) / А. В. Костенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. укр. мови ім. проф. Л. А. Лисиченко. – Харків, 2024. – 80 с.
Колекції