СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВИЩОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ)
Анотація
У монографії на основі широкої джерельної бази проаналізовано особливості становлення та розвитку системи вищої математичної освіти в Україні у ХІХ – на початку ХХ століття; обґрунтовано етапи становлення то розвитку вищої математичної освіти; розкрито особливості мети, завдань, форм та методів реалізації вищої математичної освіти у відповідності до визначених етапів; окреслено шляхи творчого використання прогресивних ідей минулого у сучасних умовах розбудови системи вищої освіти. Монографія призначена науковцям, викладачам, аспірантам, усім, кого цікавлять питання педагогіки вищої школи, табл. В монографии на основе широкой источниковой базы проанализированы особенности становления и развития системы высшего математического образования в Украине в XIX - начале ХХ века; обоснованы этапы становления и развития высшего математического образования; раскрыты особенности целей, задач, форм и методов реализации высшего математического образования в соответствии с определенными этапами; намечены пути творческого использования прогрессивных идей прошлого в современных условиях развития системы высшего образования. Монография предназначена научным работникам, преподавателям, аспирантам, всем, кого интересуют вопросы педагогики высшей школы, табл.
Опис
Ключові слова
вища математична освіта, розвиток математичної освіти, педагогіка вищої школи, высшее математическое образование, развитие математического образования, педагогика высшей школы, higher mathematical education, development of mathematical education, high school pedagogy
Цитування
Боярська-Хоменко А. В. Становлення та розвиток вищої математичної освіти в Україні у ХІХ – на початку ХХ століття : монографія / А. В. Боярська-Хоменко, А. В. Троцко ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2015. – 207 с.