ГІДНА ПРАЦЯ ДЛЯ МОЛОДІ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży
Анотація
У публікації розглянуто працевлаштування молоді. Молодіжна зайнятість дуже тісно пов’язана із загальною ситуацією у сфері зайнятості. Окремі характеристики та виміри молодіжної зайнятості відрізняються залежно від статі, віку, етнічного походження, рівня освіти та професійного навчання, сімейного походження, стану здоров’я та працездатності тощо. Сильно впливають на ситуацію на світовому ринку праці міграційні процеси. Під час зростання обсягів переміщень через кордони все більше і більше молодих людей залишатимуть свої домівки у надії знайти роботу, що призводить до міграції із сільських регіонів до міст або в інші країни. Це матиме вплив на ринки праці у їхніх країнах, а також за кордоном. The publication discusses the employment of of young people. Youth employment is very closely related to the overall employment situation. Certain characteristics and dimensions of youth employment differ depending on gender, age, ethnicity, level of education and vocational training, family background, health and labour status family background, health and ability to work, etc. The situation on the global labour market is strongly influenced by migration processes. During the as the volume of cross-border movements increases, more and more young people will leave their homes in the hope of finding work, leading to migration from rural regions to cities or to other countries. This will have an impact on labour markets in their home countries as well as abroad.
Опис
Ключові слова
право на працю, молодіжна зайнятість, трудове законодавство, ринки праці, right to work, youth employment, labour legislation, labour markets
Цитування
Кузнецова К. І. Гідна праця для молоді як чинник економічного розвитку в післявоєнний період / К. І. Кузнецова // Integracja szkolnictwa wyższego prawniczego Ukrainy z europejską przestrzenią edukacyjną – wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie stanu wojennego : materiały z Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej, Łomża, Kharków, 15.02.2023 r. – Łomża : MANS w Łomży, 2023. – Pp. 130–133.