Деякі аспекти вікових особливостей сенсорно-пізнавального розвитку дитини під час підготовки майбутніх вихователів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки
Анотація
Присвячено вивченню та розкриттю вікових особливостей сенсорно-розвивального розвитку дитини дошкільного віку, зокрема раннього віку під час підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти для подальшої практичної діяльності вихователів закладу дошкільної освіти. Зазначається, що освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» орієнтує педагогів формувати в дітей сенсорно-пізнавальну, логіко-математичну й дослідницьку компетентності, які слід розглядати як одну цілісну інтегровану компетентність. Виділено й охарактеризовано вагомий внесок видатних педагогів минулих років щодо проблематики сенсорно-пізнавального простору дітей дошкільного віку. На підставі аналізу сучасних психолого-педагогічних джерел та наукових статей фахівців з даної теми проаналізовано значення сенсорного розвитку для дитини дошкільного віку, означено поступовий сенсорний розвиток дитини раннього віку, наголошено на важливих аспектах предметної та пізнавальної діяльності. Доведено, що головна мета навчити дитину: сприймати і виділяти форму, величину, колір предметів через зорове, дотикове і рухове обстеження; формувати уявлення про різні властивості предметів, порівнюючи їх між собою; заохочувати до виконання завдань разом з дорослим; вчити вправлятися у встановленні подібності й відмінності між предметами; ознайомлювати з геометричними фігурами: круг, квадрат, трикутник, куля; вчити впізнавати знайомі геометричні форми у предмета довкілля; ознайомлювати з розміром та властивостями предметів; ознайомлювати з кольорами, формувати вміння впізнавати знайомі кольори в довкіллі, знаходити пари предметів однакових кольорів, групувати предмети за кольором; формувати вміння розрізняти предмети за допомогою тактильних відчуттів; розвивати нюхові та смакові відчуття; розвивати слухові відчуття, вчити розрізняти тихе і голосне мовлення, музику, співи птахів, звуки тварин тощо. The article is devoted to the study and disclosure of age-related features of sensory-developmental development of preschool child, in particular early age during the preparation of applicants of the second (master's) level of higher education for further practical activities of preschool teachers. It is noted that the educational direction "Child in the sensory-cognitive space" orients teachers to form sensory-cognitive, logical-mathematical and research competences in children, which should be considered as one holistic integrated competence. A significant contribution of outstanding teachers of previous years to the problems of sensory-cognitive space of preschool children has been highlighted and characterized. Based on the analysis of modern psychological and pedagogical sources and scientific articles of specialists on this topic, the importance of sensory development for a preschool child is analyzed, the gradual sensory development of an early childhood child is indicated, and important aspects of subject and cognitive activity are emphasized. It is proved that the main goal is to teach the child: to perceive and distinguish the shape, size, color of the object through visual, touch and motor examination; to form an idea of the different properties of objects, comparing them with each other; encourage tasks with adults; to practice in establishing similarities and differences between objects; familiarize with geometric shapes: circle, square, triangle, ball; learn to recognize familiar geometric shapes in an environmental object; familiarize with the size and properties of objects; familiarize with colors, form the ability to recognize familiar colors in the environment, find pairs of objects of the same colors, group objects by color; to form the ability to distinguish objects with the help of tactile sensations; develop olfactory and taste sensations; develop auditory sensations, teach to distinguish between quiet and loud speech, music, birdsong, animal sounds, etc.
Опис
Ключові слова
вікові особливості, сенсорно-пізна- вальний розвиток, діти раннього віку, діти дошкільного віку, майбутні вихователі, заклад дошкільної освіти, заклад дошкільної освіти, sensory-cognitive development, young children, preschool children, future educators, preschool educational institution
Цитування
Бакай С. Ю. Деякі аспекти вікових особливостей сенсорно-пізнавального розвитку дитини під час підготовки майбутніх вихователів / С. Ю. Бакай // Новий колегіум. – 2023. – № 1–2 (110). – С. 93–97.