Лінгвокультурологічна інтерпретація повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся» (на основі демінутивної лексики твору)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
Статтю присвячено виявленню етноментальних рис українців у мові твору першого українського прозаїка Г. Ф. Квітки-Основ’яненка «Маруся» на основі аналізу демінутивів. Статья посвящена выявлению этноментальных черт украинцев в языке произведения первого украинского прозаика Г. Ф. Квитки-Основ’яненко «Маруся» на основе анализа деминутивов. The article focuses on ethnic and mental traits of Ukrainians in the language of the fi rst Ukrainian writer H. F. Kvitka-Osnovyanenko’s work «Marusia» by analyzing diminutives.
Опис
Ключові слова
демінутиви, деривати, етноментальність, українці, українська проза, Квітка-Основ’яненко Г. Ф., деминутивы, дериваты, этноментальность, украинцы, украинская проза, Квитка-Основьяненко Г. Ф., diminutive, derivatives, ethnic mentality,, Ukrainians, Ukrainian prose, Kvitka-Osnovyanenko H. F.
Цитування
Умрихіна Л. В Лінгвокультурологічна інтерпретація повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся» (на основі демінутивної лексики твору)./ Л. В. Умрихіна // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. праць / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2015. – Вип. 2. – С. 44–50.