Реалізація міждисциплінарних зв’язків засобами онлайн олімпіади "програмування та англійська мова за професійним спрямуванням"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі представлено досвід з організації та проведення он-лайн олімпіади з програмування та англійської мови за професійним спрямуванням серед студентів напряму підготовки 121 «Інженерія програмного забезпечення», галузі знань 12 «Інформаційні технології» закладів фахової передвищої освіти. Метою проведеної роботи було розглянути можливі шляхи підвищення навчальної мотивації та якості навчання студентів в процесі застосування інтегрованого (дуального) навчання. Саме дуальне навчання сприяє реалізації компетентісного підходу до здійснення освітнього процесу, забезпечуючи розвиток предметних, соціальних та комунікаційних компетентностей. Викладачами профільних дисциплін протягом кількох років здійснюється робота з підготовки та впровадження в навчальний процес різноманітних форм поєднання викладання англійської мови за професійним спрямуванням та мов програмування, що є нерозривним принципом підготовки висококваліфікованих фахівців галузі знань «Інформаційні технології», зокрема, фахівців з розробки програмного забезпечення. У статті описано основні етапи організації та проведення олімпіади. Розглядаються варіанти організації змагань з використанням різних технологій, засобів та web-орієнтованих навчальних середовищ. У роботі надаються рекомендації щодо організації та проведення змагань з урахуванням того факту, що проведення фахових олімпіад надає змогу підвести підсумки роботи з викладання фахових дисципліни. Залучення студентів до участі у змаганнях різного рівня сприяє виконанню мети і головного завдання навчального закладу і кожного викладача – підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців. Підготовку студентів до фахових олімпіад бажано здійснювати, спираючись на досвід студента та використовуючи міжпредметні зв’язки з дисциплінами природничо-математичного циклу, що надає змогу студентам отримати не тільки глибокі теоретичні знання, але й практичний досвід, що загалом сприяє самоствердженню студентів та підвищенню науково-практичного потенціалу студентства. The paper presents the experience of organizing and holding the online contest in Programming and English for IT students of the specialty 121 “Software Engineering”, the specialization 12 “Information Technologies”, in colleges of the ІІІ levels of accreditation. The purpose of the paper is to show the possible ways to increase the educational motivation and quality in the process of applying integrated (dual) training. For several years teachers of specialized disciplines have been working on the implementation and introduction into the educational process the various forms of the combination of English for IT students and Programming Languages, the indissoluble principles of training of highly skilled specialists in the specialization “Information Technologies”. The article describes the main stages of the organizing and holding a contest. The recommendations are provided by holding a professional contest that gives an opportunity to summarize the work of specialized discipline teaching. Involving students to participate in competitions of different levels contributes to the goal achievement and the main tasks of colleges and each teacher, it improves the quality of training qualified professionals. It is desirable to prepare students for professional contests based on students’ experience and usage interdisciplinary connections with natural and mathematical disciplines, which enables students to get not only profound theoretical knowledge, but also the practical experience, it contributes generally to students’ self-affirmation and the improvement of scientific and practical potential of a student.
Опис
Ключові слова
олімпіада, професійна підготовка студентів, інформаційні технології, програмування, навчальний процес, content, students, professional preparation, information technologies, programming, educational process
Цитування
Стяглик Н. І. Реалізація міждисциплінарних зв’язків засобами онлайн олімпіади "програмування та англійська мова за професійним спрямуванням" / Н. І. Стяглик // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. – Харків, 2019. – Вип. 62. – С. 162–169.