Використання музикотерапії у роботі з дітьми з порушенням слуху

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті проаналізовано використання музикотерапії, яка має велике значення у роботі з дітьми з порушеннями слуху. У процесі корекційно-розвивальної роботи, музично-ритмічних занять значно збагачується уявлення дітей про навколишній світ, розвивається сприйняття акустичної інформації: музики, мови, немовних звучань; динамічно розвивається процес залучення до духовної культури, соціальної адаптації. Музикотерапія здатна подарувати дітям з порушеннями слуху витончену красу музики, розкрити в собі творчий потенціал, мобілізувати зусилля на особистий розвиток, реалізацію та вдосконалення творчих здібностей та талантів дітей. The article analyzes the use of music therapy, which is of great importance in working with children with hearing impairment. In the process of correctional and developmental work, musical and rhythmic classes, children's perception of the world around them is significantly enriched, the perception of acoustic information develops: music, speech, non-speech sounds; dynamically develops the process of involvement in spiritual culture, social adaptation. Music therapy is able to give children with hearing impairments hearing impairment the exquisite beauty of music, reveal their creative potential, mobilize efforts for personal development, realization and improvement of creative abilities and talents of children.
Опис
Ключові слова
музикотерапія, порушення слуху, музично-ритмічні заняття, music therapy, hearing impairment, music and rhythm classes
Цитування
Сотнікова О. П. Використання музикотерапії у роботі з дітьми з порушенням слуху / О. П. Сотнікова // Актуальні питання спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти : зб. наук. пр. [матеріалів круглого столу 20 жовт. 2022 р.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2022. – С. 189–192.