НОМІНАТИВНІ РЕЧЕННЯ ІЗ СЕМАНТИКОЮ ОПТАТИВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено номінативні речення із семантикою оптатива — це іменні номінативні оптативні конструкції, що виражають бажану наявність предмета або предметно представленої дії, стану. Вони є граматичною реалізацією вихідної структурної схеми N1 (головний член виражений іменником у називному відмінку) у формі синтаксичного бажального способу, утвореного завдяки введенню дієвідмінюваного службового дієслова-зв’язки бути у формі минулого часу + би. Конститутивну роль відіграє службове дієслово, що виражає ірреальне значення за допомогою часу та способу. Зазначено, що номінативні оптативні речення найчастіше виявляють такі семантичні різновиди, як власне бажання та жалкування. У сфері номінативних речень із семантикою оптатива помітним явищем є мінімізація бажаної ознаки, що вказує на повну відсутність позитивно оціненої мовцем ситуації. The article deals with nominal clauses with optative semantics - nominal nominal optative constructions expressing the desired presence of an object or an object-represented action or state. They are the grammatical realisation of the original structural scheme N1 (the main member is expressed by a noun in the nominative case) in the form of the syntactic desirable mood formed by the introduction of the conjugated service verb to be in the form of the past tense + would. The constitutive role is played by the service verb, which expresses an irreal meaning with the help of tense and mood. It is noted that nominative optative clauses most often reveal such semantic varieties as own desire and regret. In the sphere of nominal clauses with optative semantics, a notable phenomenon is the minimisation of the desired feature, which indicates the complete absence of a situation positively evaluated by the speaker.
Опис
Ключові слова
українська мова, синтаксис, номінативні речення, оптативні речення, семантика, Ukrainian language, syntax, nominal clauses, optative clauses, semantics
Цитування
Умрихіна Л. Номінативні речення із семантикою оптатива / Л. Умрихіна // Національні наукові традиції в слов'янському світі [Електронне видання] : матеріали ІІІ Міжнар. славіст. конф., присвяч. пам’яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 23 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. О. Маленко]. – Київ ; Софія ; Харків ; Шумен : ХІФТ, 2023. – С. 129–133.