ІГРОВІ ВПРАВИ ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ФОНЕМАТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ФОНЕТИКО – ФОНЕМАТИЧНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення, яке часто виникає при стертій формі дизартрії, поліморфній дислалії. Ігрові вправи відіграють ключову роль у виділенні, закріпленні та диференціації фонем у дітей. Ігровий підхід до навчання дозволяє створити зацікавленість та мотивацію , що робить процес навчання більш привабливим і ефективним. Зазначено, що гра на логопедичних заняттях виконує навчальну, розвивальну та корекційну функції, допомагає дитині застосувати набуті мовленнєві уміння та навички в нових дидактичних умовах та повсякденному житті, викликає емоційно-позитивний настрій у дітей, створює такі умови, в яких дитина почуває себе природно, підвищує мотивацію дітей до діяльності, адже тільки позитивна мотивація буде сприяти ефективній роботі дитини на занятті, що призведе згодом до бажаного результату. The article deals with the phonetic-phonemic underdevelopment of speech, which often occurs with an erased form of dysarthria, polymorphic dyslalia. Game exercises play a key role in the selection, consolidation and differentiation of phonemes in children. A game approach to learning allows you to create interest and motivation, which makes the learning process more attractive and effective. It is noted that play in speech therapy classes performs educational, developmental and corrective functions, helps the child to apply the acquired speech skills and abilities in new didactic conditions and everyday life, induces an emotional and positive mood in children, creates conditions in which the child feels natural, increases children's motivation for activities, because only positive motivation will contribute to the child's effective work in class, which will eventually lead to the desired result.
Опис
Ключові слова
фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення, ігрові вправи, логопедична робота, діти дошкільного віку, студентські роботи, phonetic-phonemic underdevelopment of speech, game exercises, speech therapy work, preschool children, student works
Цитування
Конопля Т. В. Ігрові вправи як засіб корекції та розвитку фонематичних процесів у старших дошкільників із фонетико-фонематичним недорозвиненням / Т. В. Конопля // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2024. – С. 86–89.