ХАРКІВСЬКА АКМЕОЛОГІЧНА ШКОЛА: НАУКОВІ ІДЕЇ ТА ЇХ ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Scientific Researches
Анотація
У статті доведена актуальність акмеології як науки про розвиток особистості. Описані здобутки вчених, які займаються педагогічною акмеологією в Україні. Приділяється увага вивченню акмеологічної компетентності та акмеологічної культури особистості, наводяться способи формування таких особистісних новоутворень. Зазначається, що метою і результатом розвитку людини є досягнення нею нових акме-вершин. В статье доказана актуальность акмеологии как науки о развитии личности. Описанные достижения ученых, занимающихся педагогической акмеологии в Украине. Уделяется внимание изучению акмеологической компетентности и акмеологической культуры личности, приводятся способы формирования таких личностных новообразований. Отмечается, что целью и результатом развития человека является достижение им новых акме-вершин. The paper demonstrated the relevance acmeology as the science of personality development. Described the achievements of scientists engaged in teaching acmeology Ukraine. Attention is paid to the study acmeological competence and acmeological cultural, are the methods of formation of personal neoplasms. It is noted that the aim and outcome of human development is attained the acme-new heights
Опис
Ключові слова
акмеологія, підготовка фахівців до професійної діяльності, акмеологічна компетентність, акмеологічна культура, професійна самореалізація, акмеология, подготовка специалистов к профессиональной деятельности, акмеологическая компетентность, акмеологическая культура, профессиональная самореализация, acmeology, training for professional activities, acmeological competence, acmeological culture, professional self-realization
Цитування
Рибалко Л. С. Харківська акмеологічна школа: наукові ідеї та їх практична реалізація у вищих навчальних за кладах / Л. С. Рибалко // Scientific Researches : ежемес. науч. журн. – Кишинев, 2016. – № 1. – С. 19–22.