Теоретичні аспекти підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики правопорушень серед підлітків у закладі загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті виявлені різні підходи до визначення поняття «правопорушення», дано авторське визначення поняття «правопорушення», як не тільки особливо небезпечних, винних, протиправних вчинків (дію або бездіяльність), а й інших негативних дій, які порушують правові та соціальні норми, що притаманні даному конкретному суспільству; було висвітлено класифікацію видів правопорушень серед підлітків, яка склалася у науковій теорії та практиці; схарактеризовані фактори, які впливають на скоєння правопорушення підлітками: соціально-економічні, соціально-педагогічні, соціально-культурні, психологічні, інформаційно-технологічні, біологічні; розкрито соціально-педагогічну роботу з профілактики правопорушень серед підлітків у закладі загальної середньої освіти як науково обґрунтовану систему цілеспрямованого впливу на особистість з метою виявлення, попередження та усунення негативних наслідків протиправної поведінки підлітка, формування у нього системи стійких ціннісних орієнтацій, активної життєвої позиції, знань щодо можливостей і наслідків правопорушення, сприяння їх успішній соціалізації та гармонійному розвитку; виділені особливості соціально- педагогічної роботи з профілактики правопорушень серед підлітків у закладі загальної середньої освіти. The article reveals different approaches to the definition of the concept of "offense", the author᾽s definition of the concept of "offence" is given, as not only particularly dangerous, guilty, illegal acts (action or inaction), but also other negative actions that violate legal and social norms, which inherent in this particular society; the classification of types of offenses among teenagers, which has developed in scientific theory and practice, was highlighted; characterized factors that influence the commission of offenses by teenagers: socio-economic, socio-pedagogical, sociocultural, psychological, information-technological, biological; socio-pedagogical work on the prevention of delinquency among teenagers in a general secondary education institution is disclosed as a scientifically based system of purposeful influence on the personality with the aim of identifying, preventing and eliminating the negative consequences of illegal behavior of a teenager, forming in him a system of stable value orientations, an active life position, knowledge about opportunities and consequences of the offense, promotion of their successful socialization and harmonious development; the features of socio-pedagogical work on the prevention of delinquency among teenagers in the institution of general secondary education are highlighted.
Опис
Ключові слова
підлітки, правопорушення, соціальний працівник, соціально-педагогічна профілактика, соціально-педагогічна підготовка, соціально-педагогічна робота, заклади загальної середньої освіти, teenagers, crime, social worker, socio-pedagogical prevention, social-pedagogical training, social-pedagogical work, institutions of general secondary education, магістерські роботи, master's work
Цитування
Губіна Я. С. Теоретичні аспекти підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики правопорушень серед підлітків у закладі загальної середньої освіти / Я. С. Губіна // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 21 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: М. П. Васильєва та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 64–71.