Методичні рекомендації до виконання та захисту магістерської кваліфікаційної роботи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У методичних рекомендаціях розкриваються особливості науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, міститься орієнтовний перелік тем кваліфікаційних робіт, а також представлено вимоги до написання, оформлення, рецензування та захисту магістерських кваліфікаційних робіт. Методичні рекомендації розроблено для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, викладачів, наукових керівників випускної кваліфікаційної роботи за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта». The methodological recommendations reveal the features of research work of applicants for higher education of the second (master's) level, contains an indicative list of topics qualification works, and also presents the requirements for writing, design, review and defense of master's qualification works. Methodical recommendations are developed for applicants for higher education of the second (master's) level, teachers, supervisors of graduate qualification work in specialty 016 "Special Education".
Опис
Ключові слова
дослідницька робота, кваліфікаційна робота, академічна доброчесність, методичні рекомендації, research work, qualification work, academic integrity, methodological guidelines
Цитування
Методичні рекомендації до виконання та захисту магістерської кваліфікаційної роботи : для здобувачів вищ. освіти другого (магістер.) рівня спец. 016 "Спеціальна освіта" / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: В. Коваленко, Н. Голуб, О. Казачінер та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – 62 с.