МААСТРИХТСЬКИЙ «ДОГОВІР ПРО ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ» І ВЕЛИКА БРИТАНІЯ: МІЖ ЦІННОСТЯМИ КОМУНІТАРИЗМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2006
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (ХНПУ), Фірма «ОВС» ТОВ
Анотація
У статті проаналізовано Маастрихтський “Договір про Європейський Союз“ 1992 р., завдяки якому відбулося юридичне оформлення ЄС, висвітлено проблему ратифікації його Сполученим Королівством як пошук компромісу між цінностями комунітаризму та національного суверенітету, з’ясовано розуміння європейського напрямку зовнішньої політики провідних британських партій, а також визначено здобутки і втрати, які принесло державі підписання даного договору. В статье проанализирован Маастрихтский «Договор о Европейском Союзе» 1992 г., благодаря которому произошло юридическое оформление ЕС, освещена проблема ратификации его Соединенным Королевством как поиск компромисса между ценностями коммунитаризма и национального суверенитета, выяснено понимание европейского направления внешней политики ведущих британских партий, а также определены достижения и потери, которые принесло государству подписания данного договора. The Maastricht «Treaty on the European Union» (1992) which led to the legal implementation of the EU has been analyzed in this article. The problem of its ratification by the United Kingdom as a compromise between the values of communitarianism and national sovereignty has been highlighted by the author. Understanding of the European direction of foreign policy by leading British parties has been clarified and also the gains and losses that the signing of this agreement has brought to the state has been identified.
Опис
Ключові слова
«Договір про Європейський Союз», Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, комунітаризм, національний суверенітет, «євроскептицизм», «єврооптимізм», «Договор о Европейском Союзе», Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, коммунитаризм, национальный суверенитет, «евроскептицизм», «еврооптимизм», Treaty on the European Union, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, communitarianism, national sovereignty, Euroscepticism, Eurooptimism
Цитування
Ямпольська Л. М. Маастрихтський «Договір про Європейський Союз» і Велика Британія : між цінностями комунітаризму та національного суверенітету / Л. М. Ямпольська // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Сер. : Історія та географія. – Харків : ОВС, 2006. – Вип. 23. – С. 5–14.