Обґрунтування змісту регіональної освітньої програми підвищення кваліфікації освітян «Ефективні методики навчання»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Луганський національний університет імені Т. Шевченка
Анотація
У статті розкрито актуальність програми з навчання педагогічних і науково-педагогічних працівників ефективним методикам навчання, обгрунтовано на основі наукових підходів і опитування основних стейкхолдерів програми її зміст, методичні рекомендації до її реалізації. Представлено зміст регіональної освітньої програми через 3 модулі: «Поняття про ефективні методики навчання здобувачів загальної середньої освіти», «Сутність методик навчання та умови їх застосування», «Особливості впровадження ефективних методик навчання на різних навчальних дисциплінах». Перспективами подальших досліджень є експериментальна апробація програми та її корекція для дистанційного, мішаного, очного навчання. В статье раскрыты актуальность программы по обучению педагогических и научно-педагогических работников эффективным методикам обучения, обосновано на основе научных подходов, опросов основных стейкхолдеров программы ее содержание, методические рекомендации к ее реализации. Представлено содержание региональной образовательной программы через 3 модуля: «Понятие об эффективных методиках обучения соискателей общего среднего образования», «Сущность методик обучения и условия их применения», «Особенности внедрения эффективных методик обучения на разных учебных дисциплинах». Перспективы дальнейших исследований – экспериментальная апробация программы, ее коррекция для дистанционного, смешанного, очного обучения. The article reveals the relevance of the program for training pedagogical and scientific-pedagogical employees of secondary and higher education institutions in effective teaching methods. The article defines the scientific basis (approaches) to the development of content programs: competence, activity, system, personality-oriented, androgynous, pragmatic approaches, theories of learning content. Also substantiated on the basis of scientific approaches and a survey of major stakeholders in the Kharkiv region (teachers of secondary schools education, research and teaching staff of higher education institutions, heads of educational institutions) the content of such a program, guidelines for its implementation, to the forms and methods of teaching. The main methods of teaching the program there are active, interactive and independent methods. The main forms of the program are training in a microgroup, training. The article presents the content of the regional educational program through 3 modules: «The concept of effective teaching methods for students of general secondary education», «The essence of teaching methods and conditions of their application», «Features of effective teaching methods in different disciplines». Prospects for further research are experimental testing of the program and its correction for distance, blended, full-time learning.
Опис
Ключові слова
методики навчання, ефективність навчання, освітня програма, методики обучения, эффективность обучения, образовательная программа, teaching methods, teaching efficiency, educational program
Цитування
Трубавіна І. М. Обґрунтування змісту регіональної освітньої програми підвищення кваліфікації освітян «Ефективні методики навчання» / І. М. Трубавіна, А. Ю. Мартинюк // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – Луганськ : Альма-матер, 2021. – Вип. 1 (339), ч. 1. – С. 221–232.