ФОРМУВАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-02-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка»
Анотація
Сучасним дітям потрібен індивідуальний підхід до фізичної культури та оздоровчої та профілактичної роботи. Дошкільні заклади можуть це реалізувати, адже саме в них діти проводять більшу частину свого часу під керівництвом сертифікованих фахівців. Таким чином, стає очевидним, що важливою складовою іміджу сучасного дошкільного закладу є турбота про збереження та зміцнення здоров’я дітей, створення умов для їх повноцінного фізичного, розумового та інтелектуального розвитку. Фізична культура та оздоровча компетентність вихователя є стрижнем його готовності виконувати завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку. З огляду на це, формування фізичної культури та оздоровчої компетентності майбутнього вихователя має бути спрямоване на оволодіння базовими та міждисциплінарними знаннями, психолого-педагогічними, професійними та методичними, спеціальними та творчими навичками. Современным детям нужен индивидуальный подход к физическому воспитанию и оздоровительно-профилактической работе. Дошкольные учреждения могут реализовать это, потому что именно в них дети проводят большую часть своего времени под руководством сертифицированных специалистов. Таким образом, становится очевидным, что важной составляющей имиджа современного дошкольного учреждения является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, создание условий для их полного физического, умственного и интеллектуального развития. Компетенция педагога в области физической культуры и здоровья является основой его готовности выполнять задачи физического воспитания дошкольников. В связи с этим формирование физической культуры и здоровья у будущего педагога должно быть направлено на овладение базовыми и междисциплинарными знаниями, психолого-педагогическими, профессионально-методическими, специальными и творческими навыками. Modern children need an individual approach to physical education and health and prevention work. Preschools can implement this, because it is in them that children spend most of their time under the guidance of certified professionals. Thus, it becomes obvious that an important component of the image of a modern preschool institution is the care to preserve and strengthen the health of children, creating conditions for their full physical, mental and intellectual development. The physical culture and health competence of an educator is the core of his readiness to carry out the tasks of physical education of preschool children. In view of this, the formation of physical culture and health competence of the future educator should be aimed at mastering the basic and interdisciplinary knowledge, psychological and pedagogical, professional and methodological, special and creative skills.
Опис
Ключові слова
фізкультурно-оздоровча компетентність, фізичне виховання, оздоровчо-профілактична робота, зміцнення здоров'я, дошкільний вік, физкультурно-оздоровительная компетентность, физическое воспитание, оздоровительно-профилактическая работа, укрепление здоровья, дошкольный возраст, physical and helthy competence, Physical Education, health-improving work, health promotion, preschool age
Цитування
Давидова М. О. Формування фізкультурно-оздоровчих компетентностей у майбутніх вихователів закл дошкільної освіти / М. О. Давидова // Спортивні ігри в розвивальному просторі ЗДО: досвід, проблеми, перспективи розвитку : електрон. зб. за підсумками проведеного семінару-практикуму для науковців, педагогів, інструкторів з фізкультури закладів дошк. освіти (ЗДО), студентів, Умань, 26 лют. 2020 р. – Умань, 2020 – С. 54–56