КВАЗІСПОНУКАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ: ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МОДАЛЬНИХ СМИСЛІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
Стаття присвячена розгляду синтаксичних конструкцій із головним предикативним членом, вираженим дієсловом у формі спонукального способу, щодо втіленого в них модального значення; звернено увагу на важливість розмежування спонукальних і не спонукальних конструкцій із урахуванням особливостей їх суб’єктивно-модального змісту; акцентовано на потребі залучення широкого контекстуального оточення для виявлення значеннєвої специфіки кожної окремої синтаксичної одиниці. Статья посвящена рассмотрению синтаксических конструкций с главным предикативным членом, выраженным глаголом в форме побудительного наклонения, по воплощенного в них модального значения; обращено внимание на важность разграничения побудительных и не побудительных конструкций с учетом особенностей их субъективно-модального содержания; акцентировано на необходимости привлечения широкого контекстуального окружения для выявления смысловой специфики каждой отдельной синтаксической единицы. The article is devoted to the consideration of syntactic constructions with the main predicative member, expressed by a verb in the form of a motivating method, relative to embodied in them modal significance; attention is drawn to the importance of distinguishing between motivational and non-motivational constructions, taking into account the peculiarities of their subjective-modal content; emphasis is placed on the need to involve a wide contextual environment to identify the semantic specificity of each individual syntactic unit.
Опис
Ключові слова
непряме спонукання, спонукальна конструкція, квазіспонукальна конструкція, спонукальний спосіб, суб’єктивно-модальне значення, косвенное побуждение, побудительная конструкция, квазиспонукальная конструкция, побудительный способ, субъективно-модальное значение, indirect hortation, hortatory construction, quasi-hortatory construction, hortatory mood, subjective-modal meaning
Цитування
Умрихіна Л. В. Квазіспонукальні конструкції в художньому тексті: інтерпретація модальних смислів / Л. В. Умрихіна // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2020. – Вип. 7. – С. 76–85