ДОСВІД ІННОВАЦІЙ ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

dc.contributor.authorБойчук, Ю. Д.
dc.contributor.authorБоярська-Хоменко, А. В.
dc.date.accessioned2022-07-10T16:00:39Z
dc.date.available2022-07-10T16:00:39Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractСучасна вища педагогічна освіта повинна забезпечувати підготовку вчителя, здатного провадити інноваційну освітню діяльність, розв’язувати комплексні педагогічні проблеми з урахуванням національного і світового досвіду, володіти мистецтвом навчати й виховувати інших. Інноваційна діяльність Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди реалізується через трансформацію змісту загально-педагогічної освіти шляхом запровадження наскрізних, диференційованих навчальних програм, метою вивчення яких є формування здатності здобувачів вищої освіти до організації педагогічного процесу, а також здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі з його організації, що характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. Зміст загально-педагогічної підготовки покликаний формувати у майбутніх учителів такі компетентності: розробляти та впроваджувати інноваційні методики і технології викладання; організовувати освітній процес з використанням сучасних засобів, методів, прийомів, технологій навчання; приймати ефективні рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності та інші. Інноваційна діяльність у процесі підготовки майбутніх учителів також здійснюється через реалізацію навчання через дослідження, цифровізацію освітнього контенту, залучення здобувачів до міжнародної академічної спільноти, позааудиторну роботу, розширення мережі креативних освітніх просторів. Труднощі у підготовці сучасного вчителя, здатного реалізовувати у власній професійній діяльності педагогічні традиції у поєднанні з інноваціями є такі: скорочення чисельності абітурієнтів і здобувачів освіти, недостатній рівень забезпечення освітнього процесу сучасними програмними засобами, неготовність деяких викладачів до провадження інноваційної діяльності та деякі інші. Modern higher pedagogical education should provide training for teachers who are able to conduct innovative educational activities, solve complex pedagogical problems based on national and world experience, have the art of teaching and educating others. Innovative activity of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University is realized through the transformation of the content of general pedagogical education through the introduction of cross-cutting, differentiated curricula. The purpose of studying the programs is to form the ability of higher education students to organize the pedagogical process, as well as the ability to solve complex specialized problems of its organization, characterized by complexity and uncertainty of conditions. The content of general pedagogical training is designed to form the competence of future teachers. They are: to develop and implement innovative teaching methods and technologies; to organize the educational process with the use of modern means, methods, techniques, learning technologies; make effective decisions in difficult and unpredictable conditions, adapt to new situations of professional activity and others. Innovative activities in the process of training future teachers are also carried out through the implementation of training through research, digitization of educational content, attracting students to the international academic community, extracurricular activities, expanding the network of creative educational spaces. Difficulties in training a modern teacher who can implement pedagogical traditions in combination with innovations in their own professional activity are: reduction of the number of entrants and students, insufficient level of provision of the educational process with modern software, unwillingness of some teachers to innovate and some others.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationБойчук Ю. Досвід інновацій загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів / Ю. Д. Бойчук, А. В. Боярська-Хоменко // Дидактика. – 2021. – Вип. 3. – С. 37 – 43.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7614
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherНаціональний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectінноваційна педагогікаuk_UA.UTF-8
dc.subjectзагально-педагогічна підготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectвища педагогічна освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectмайбутні вчителіuk_UA.UTF-8
dc.subjectпровайдинг освітніх технологійuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрактична педагогікаuk_UA.UTF-8
dc.subjectinnovative pedagogyuk_UA.UTF-8
dc.subjectgeneral pedagogical traininguk_UA.UTF-8
dc.subjecthigher pedagogical educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectfuture teachersuk_UA.UTF-8
dc.subjectprovision of educational technologiesuk_UA.UTF-8
dc.subjectpractical pedagogyuk_UA.UTF-8
dc.titleДОСВІД ІННОВАЦІЙ ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeEXPERIENCE OF INNOVATIONS OF GENERAL PEDAGOGICAL TRAINING OF FUTURE TEACHERSuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Досвід інновацій загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів.pdf
Розмір:
255.87 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: