ІНДИВІДУАЛЬНО-МОВЛЕННЄВІ ЗАСОБИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПОНЯТТЯ «СВОБОДА» В ЛІРИЦІ Б. СЛУЦЬКОГО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою статті є дослідження індивідуальних вербальних засобів творення поетичних повідомлень у віршах Бориса Слуцького, тематика і проблематика яких пов'язана з осмисленням різних проявів поняття "свобода" в житті людини. Оскільки поезія є сферою особливого функціонування одиниць національної мови, граматичні одиниці максимально реалізують свій експресивний потенціал саме в умовах поетичного тексту. В основу дослідження покладено методику, запропоновану O. Скоробогатовою, згідно з якою існує три способи актуалізації граматичних значень у поетичних текстах: зіставлення, атракція та селекція. У дослідженні було проаналізовано 40 поетичних творів, у яких присутнє ключове слово "свобода". Поетичні роздуми про свободу вербалізуються у віршах Бориса Слуцького через зіставлення поняття "свобода" з іншими поняттями дійсності (через порівняння і протиставлення), а також поєднання його в номінативних рядах з іншими поняттями. Було встановлено, що основним прийомом актуалізації граматичних значень у вибраних віршах є зіставлення, а також наведено випадки відбору граматичних одиниць. The aim of this article is to study the individual verbal means of creating poetic messages in the poems by Boris Slutskiy, the themes and problems of which are associated with the reflection on the various manifestations of the notion of «freedom» in human life. As poetry is the sphere of special functioning of units of national language, grammatical units fulfill their expressive potential to a maximum degree in the conditions of a poetic text. The study is based on the method proposed by O. Skorobohatova according to which there are three ways of actualisation of grammatical meanings in the poetic texts: juxtaposition, attraction and selection. A survey was made of 40 pieces of poetry, in which the key word «freedom» is present. Poetic reflections on freedom are verbalized in the poems of Boris Slutskiy by comparing the notion of «freedom» with other notions of reality (through comparisons and contrasts), as well as combining it in nominative rows with other notions. It was found that the main method of actualization of grammatical meanings in the selected poems is juxtaposition, as well as cases of selection of grammatical units are presented.
Опис
Ключові слова
поетичний текст, лінгвопоетика, поетична граматика, поетична морфологія, граматичний відбір, зіставлення, Борис Слуцький, свобода, poetic text, linguopoetics, poetic grammar, poetic morphology, grammar selection, juxtaposition, Boris Slutskiy, freedom
Цитування
Золотько А. А. Індивідуально-мовленнєві засоби представлення поняття «свобода» в ліриці Б. Слуцького / А. А. Золотько // Аргументи сучасної філології: свобода та безпека : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., Харків, 6–7 квіт. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 61–65.