Творчість А. Т. Аверченка в оцінці чеського вченого Володимира Сватоня.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-09-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Висвітлено творчість російського письменника-сатирика Аркадія Тимофійовича Аверченка. Підкреслено, що довгий час його творчість досліджувалась Володимиром Сватонем – відомим чеським вченим, істориком літератури, професором Карлового університету. Проза Аверченка розглядається В. Сватонем у тісному зв'язку та у певному протистоянні з ідеями російського символізму – потужної літературної течії кінця ХІХ – початку ХХ століть. Освещено творчество русского писателя-сатирика Аркадия Тимофеевича Аверченко. Подчеркнуто, что долгое время его творчество исследовалось Владимиром Сватонем - известным чешским ученым, историком литературы, профессором Карлова университета. Проза Аверченко рассматривается В. Сватонем в тесной связи и в определенном противостоянии с идеями русского символизма - мощным литературным течением конца XIX - начала ХХ веков.The work of the Russian satirist Arkady Timofeevich Averchenko is highlighted. It is emphasized that for a long time his work was studied by Volodymyr Svaton - a famous Czech scholar, literary historian, professor at Charles University. Averchenko's prose is considered by V. Svaton in close connection and in a certain opposition to the ideas of Russian symbolism - a powerful literary movement of the late nineteenth - early twentieth centuries.
Опис
Ключові слова
творчість А. Т. Аверченка, сатирична проза, літературознавчі дослідження, В. Сватонь, аспірантські роботи, творчество А. Т. Аверченко, сатирическая проза, литературоведческие исследования, аспирантские работы, creativity of A. Averchenko, satirical prose, literary studies, V. Swaton, postgraduate work
Цитування
Голобородько Ю. К. Творчість А. Т. Аверченка в оцінці чеського вченого Володимира Сватоня / Ю. К. Голобородько // Фрізманівські читання: науково-методична спадщина, продовження традицій : програма і тези доп. Всеукр. наук.-метод. конф., Харків, 24 верес. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргкомітету І. Ф. Прокопенко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 36.