ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах доведено необхідність формування іншомовної компетентності у студентів усіх педагогічних спеціальностей. Наведено авторське визначення іншомовної компетентності майбутнього вчителя. Схарактеризовано її структурні компоненти (мовно-когнітивний, функціонально-дієвий, особистісноціннісний) та зміст. Визначено методи та форми формування іншомовної компетентності у студентів закладів педагогічної освіти. The article proves the necessity of formation of foreign language competence for students of pedagogical specialties. The author’s definition of future teacher’s foreign language competence is provided. Its structural components (language-cognitive, functional-acting, individual-valuable) and content are characterized. Methods and forms of foreign language competence formation for students of pedagogical universities are determined.
Опис
Ключові слова
іншомовна компетентність, майбутній учитель, структура, зміст, методи, форми, foreign language competence, future teacher, structure, content, methods, forms
Цитування
Ткачова Н. Формування іншомовної компетентності у майбутніх учителів закладів загальної середньої освіти / Н. Ткачова, О. Кабанська // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 329–332.