Історичний розвиток суду присяжних в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерській роботі у першому розділі проаналізовано досвід створення суду присяжних у період Античності . Узагальнено історичні етапи зародження та становлення інституту присяжних у Європі, зокрема Англії та Франції. В другому розділі здійснюється характеристика передумов, особливостей проведення та змісту судової реформи 1864 р. На території України впровадження судової реформи мало свої специфічні риси, які полягали у швидшому впровадженні, ніж в інших регіонах імперії, мирових судів, за винятком Правобережжя, де земства були створені тільки на межі ХІХ–ХХ ст. У третьому розділі розкриваються процесуальні положення діяльності суду присяжних на сучасному етапі та їх особливості. In the master's thesis, the first chapter analyzes the experience of creating a jury court in the period of Antiquity. The historical stages of the origin and formation of the jury institute in Europe, in particular England and France, are summarized. The second chapter describes the prerequisites, features of the implementation and content of the judicial reform of 1864. On the territory of Ukraine, the implementation of the judicial reform had its own specific features, which consisted in the faster introduction of justices of the peace than in other regions of the empire, with the exception of the Right Bank, where zemstvos were created only on the border of the 19th and 20th centuries. The third chapter reveals the procedural regulations of the jury court at the current stage and their features.
Опис
Ключові слова
суд присяжних, судова реформа, здійснення правосуддя, статус присяжного, суд, jury trial, judicial reform, administration of justice, jury status, court
Цитування
Конєва Є. М. Історичний розвиток суду присяжних в Україні : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / Є. М. Конєва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії і методики викладання суспіл.-прав. дисциплін. – Харків, 2022. – 84 с. : дод.
Колекції