Повсякденне життя в УСРР 1930-1930 рр.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі досліджено організаційно-економічні засади, теоретико- методичні й науково-практичні аспекти розвитку повсякденного життя радянської України у 1920-1930 роках. Метою дипломної роботи є розкриття сутності повсякденного життя радянської України у 1920-1930 роках. Поставлена мета зумовила необхідність вирішення наступних завдань: проаналізувати повсякденне життя радянської України у 1920- 1930 роках; визначити особливості повсякденного життя радянської України у 1920-1930 роках; пояснити вплив політичних умов на повсякденне життя радянської України у 1920-1930 роках; - проаналізувати стан життєвого рівня населення; визначити фактори впливу на повсякденне життя радянської України у 1920-1930 роках; з’ясувати проблеми розвитку повсякденного життя радянської України; описати напрями підвищення рівня життя людей у 1920-1930 роках; виявити тенденції повсякденного життя зарубіжних країн у 1920- 1930 роках та порівняти їх з українськими; оцінити загальний рівень життя населення радянської України у аналізований період. У процесі аналізу даної теми, було виділено декілька важливих тез повсякденного життя радянської радянської України у 1920-1930 роках. Протягом 1920-х років проходять значні зміни у соціальному житті, а саме у релігії та освіті та у культурі загалом. Нова економічна політика, за час її реалізації 1921- 1928 роки, сприймалась як певний етап лібералізації життя, як крок назад після тяжких років воєнного комунізму. Остенденції неминуче вели до тотальної радянізації українського населення та всеохоплюючій контроль правлячої партії. Продовжуючи свою жорстку політику по відношенню до інтелігенції, комуністична партія у 1930-х роках мала на меті ще більше ущільнити представників інтелігенції у правах. Власними руками створивши на протязі двох десятиліть «нову» інтелігенцію, уряд починає у другій половині 1930-х років одним за одним знищувати інтелігенцію як прошарок. Але незважаючи на репресії, на «червоний терор» представники інтелігенції продовжували створювати нові твори, романи, картини, продовжували викладати у навчальних закладах, продовжували творити культурну історію. The work examines organizational and economic foundations, theoretical-methodical and scientific-practical aspects of the development of everyday life in Soviet Ukraine in the 1920s and 1930s. The aim of the thesis is to reveal the essence of everyday life in Soviet Ukraine in the 1920s-1930s. The set goal made it necessary to solve the following tasks: to analyze the everyday life of Soviet Ukraine in the 1920s and 1930s; to determine the features of everyday life in Soviet Ukraine in the 1920s-1930s; explain the influence of political conditions on everyday life in Soviet Ukraine in the 1920s-1930s; - analyze the living standard of the population; to determine the influencing factors on everyday life in Soviet Ukraine in the 1920s-1930s; to find out the problems of the development of everyday life in Soviet Ukraine; to describe the ways of raising people's living standards in 1920-1930; to reveal the trends of everyday life in foreign countries in the 1920s and 1930s and compare them with Ukrainian ones; to estimate the general standard of living of the population of Soviet Ukraine in the analyzed period. In the process of analyzing this topic, several important theses of everyday life in Soviet Ukraine in the 1920s and 1930s were highlighted. During the 1920s, significant changes were taking place in social life, namely in religion and education and in culture in general. The new economic policy, during its implementation in 1921-1928, was perceived as a certain stage of the liberalization of life, as a step back after the difficult years of wartime communism. Ostendianship inevitably led to the total Sovietization of the Ukrainian population and the all-encompassing control of the ruling party. Continuing its tough policy towards the intelligentsia, the Communist Party in the 1930s aimed to further consolidate the rights of the intelligentsia. Having created a "new" intelligentsia with its own hands over the course of two decades, the government began in the second half of the 1930s to destroy the intelligentsia one by one as a stratum. But despite the repressions, during the "Red Terror", representatives of the intelligentsia continued to create new works, novels, paintings, continued to teach in educational institutions, continued to create cultural history.
Опис
Ключові слова
УСРР, голодомор в Україні, політика НЕП, селяни, пролетаріат, інтелігенція, USSR, famine in Ukraine, NEP policy, peasants, proletariat, intelligentsia
Цитування
Швидич К. О. Повсякденне життя в УСРР 1930-1930 рр. : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / К. О. Шидич ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. історії України. – Харків, 2022. – 68 с.
Колекції