Етичні питання спілкування та професійної діяльності соціальних працівників у роботі з сім’єю військовослужбовців

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка
Анотація
Актуальність статті в тому, що уперше поставлено питання про етику соціальної роботи з сім’ями військовослужбовців у час військового конфлікту і пандемії, екстремальних умов існування людства, гуманітарної кризи. Як надавати соціальні послуги, за якими критеріями, на основі яких правил в умовах обмеженості ресурсів – ці етичні питання соціальної роботи з сім’ями військовослужбовців головні в статті. Авторами показано особливості сім’ї як клієнта соціальних служб, необхідність особливої етики з нею, розкрито сучасні соціальні проблеми сімей військовослужбовців. Стаття розкриває сутність етики поведінки і спілкування соціальних працівників з сім’ями військовослужбовців. Автори визначають особливості сім’ї військовослужбовця, доводять відсутність підготовки соціальних працівників до роботи в умовах війни і пандемії, її попереднє спрямування на роботу в мирних умовах. Автори описують досвід таких наукових досліджень в Україні і за кордоном, що дозволило їм сформулювати мету дослідження – визначити сутність етики поведінки і спілкування соціальних працівників у роботі з сім’ями військовослужбовців. Стаття розкриває поняття професійної етики соціального працівника, який працює з сім’єю, складові такої етики та особливості в роботі з сім’ями військовослужбовців через: цінності різних видів і рівнів, моральні норми та їх види, етичні принципи, моральні якості соціального працівника. Стаття показує перспективи подальших досліджень – розробка етичного кодексу соціальних працівників в умовах війни. The relevance of the article lies in the fact that for the first time the question was raised about the ethics of social work with the families of military personnel during a military conflict and a pandemic, the extreme conditions of existence of mankind, the humanitarian crisis. The following ethical issues of social work with families of military personnel are the main ones in the article: how to provide social services, by what criteria, on the basis of what rules in conditions of limited resources? The authors show the peculiarities of the family as a client of social workers and the need for special ethics with it, reveal the modern social problems of the families of military personnel. The article reveals the essence of ethics of behavior and communication of social workers with families. The authors define the characteristics of the family of a serviceman, prove the lack of training of social workers to work in war and pandemic conditions, its previous focus on work in peaceful conditions. The authors describe the experiencе, which allowed them to formulate the purpose of the study – to determine the essence of the ethics of behavior and communication of social workers in working with families of military personnel. The article reveals the concept of professional ethics of a social worker who works with a family, the components of ethics and features in working with families of military personnel through: values – of various types and levels, moral norms and their types, ethical principles, moral qualities of a social worker. The article shows the prospects for further research as the development of a code of ethics for social workers in war conditions.
Опис
Ключові слова
сім’ї військовослужбовців, соціальна робота, етика соціальної роботи, етичні кодекси, соціальні проблеми військовослужбовців, families of military personnel, social work, ethics of social work, codes of ethics, social problems of military personnel
Цитування
Трубавіна І. М. Етичні питання спілкування та професійної діяльності соціальних працівників у роботі з сім’єю військовослужбовців / І. М. Трубавіна, С. М. Бойко, О. В. Ніконенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки / Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Старобільськ, 2021. – № 6 (344), ч. 1. – С. 130–139.