A research on transformation of social wellbeing and life attitudes in students from the occupied territories and the demarcation line at relocated higher education institutions from the east of Ukraine

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
SHS Web Conf
Анотація
We connect the urgency of the article with the preservation of the integrity of Ukraine in the conditions of military conflict. The article describes the research on transformation of the current state of social wellbeing and life attitudes in students from the occupied territories of Ukraine under conditions of relocated higher education institutions. The goal: to study the transformation in social wellbeing and life attitudes in the mentioned strata of students under conditions of operation of a relocated state higher education institution. The methods: analysis, synthesis, generalization, specification, systematizing, comparison, documentation study, interviewing, mathematics statistics methods. Scientific novelty: theoretical foundations and the essence of reintegration of such students, as well as the measures are determined that facilitate it: information and explanatory work, socio-educational, psychological, pedagogical, socio-economic, and legal ones. It is proved that national-oriented upbringing is the priority in successful reintegration on condition of solving students’ problems. The results: the efficiency in the use of the mentioned measures is proved by transformational changes related to overcoming the imbalance between the social wellbeing indicators (the level of life satisfaction, interest in life, general mood) and life attitudes (focus on process, result, freedom) of such students. Актуальність статті пов'язана зі збереженням цілісності України в умовах військового конфлікту. У статті описано дослідження трансформації сучасного стану соціального самопочуття та життєвих орієнтацій студентів з окупованих територій України в умовах переміщених вищих навчальних закладів. Мета: дослідити трансформацію соціального самопочуття та життєвих установок у студентів з окупованих територій України в умовах функціонування переміщеного державного вищого навчального закладу. Методи дослідження: аналіз, синтез, узагальнення, конкретизація, систематизація, порівняння, вивчення документації, інтерв'ювання, методи математичної статистики. Наукова новизна: визначено теоретичні засади та сутність реінтеграції таких студентів, а також визначено заходи, що їй сприяють: інформаційно-роз'яснювальна робота, соціально-виховні, психолого-педагогічні, соціально-економічні, правові. Доведено що національно-орієнтоване виховання є пріоритетним в успішній реінтеграції за умови розв'язання проблем студентів. Результати: ефективність застосування зазначених заходів підтверджується трансформаційними змінами, пов'язаними з подоланням дисбалансу між показниками соціального самопочуття (рівень задоволеності життям, інтерес до життя, загальний настрій) та життєвими установками (орієнтація на процес, результат, свободу) таких студентів.
Опис
Ключові слова
social well-being, life orientations, reintegration of students, occupied territories, temporarily displaced universitie, national education, соціальне самопочуття, життєві орієнтації, реінтеграція студентів, окуповані території, тимчасово переміщені вищі навчальні заклади, національне виховання
Цитування
A research on transformation of social wellbeing and life attitudes in students from the occupied territories and the demarcation line at relocated higher education institutions from the east of Ukraine / I. Trubavina, O. Karaman, D. Kamenova, V. Stepanenko, Ya. Yurkiv // Learning Methodology : Second International Conference on History Theory and Methodology of Learning. – 2021. – Vol. 104. – Pp. 1–12.