ФІЗІОЛОГІЯ ЗБУДЛИВИХ КЛІТИН

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-09-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, ЧП Петров В. В.
Анотація
Методичні рекомендації підготовлено відповідно до навчальної програми з курсу «Фізіологія людини і тварин» розділу «Фізіологія збудливих клітин» для студентів біологічних спеціальностей педагогічних вузів, а також для студентів природничих факультетів та факультетів фізичної культури, магістрантів, аспірантів. У методичних рекомендаціях на основі новітніх досягнень сучасної фізіології розглянуто процеси збудження клітини, механізм функціонування мембранного потенціалу спокою, приділено особливу увагу механізму розповсюдження потенціалу дії та змінам збудливості клітин під час цього стану. Багато уваги приділено розкриттю особливостей фізіології нейрона як збудливої клітини, розкриттю дії нервових центрів та їхніх властивостей. Достатньо повно викладено порівняльно-фізіологічні дані щодо фізіології нервово-м’язового апарату, детально надано характеристику його структурно-функціональної одиниці, будови м’язового посмугованого волокна та механізму нервово-м’язової передачі збудження та м’язового скорочення. Висвітлено роль нервової системи у регуляції процесів обміну та адаптації організму до фізичних навантажень, показано як відбувається реалізація м’язового скорочення в залежності від частоти подразнення, величини зовнішнього навантаження та вихідної довжини м’язового волокна. Кожний розділ методичних рекомендацій містить теоретичні відомості з теми, опис процедури проведення лабораторної роботи з малюнками та схемами, контрольні питання, тестові завдання та рекомендована література. Для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним студентам, магістрантам та аспірантам вищих педагогічних, біологічних та інших навчальних закладів, де вивчають фізіологію людини. Методические рекомендации подготовлены в соответствии с учебной программой по курсу «Физиология человека и животных» раздела «Физиология возбудимых клеток» для студентов биологических специальностей педагогических вузов, а также для студентов естественных факультетов и факультетов физической культуры, магистрантов, аспирантов. В методических рекомендациях на основе новейших достижений современной физиологии рассмотрены процессы возбуждения клетки, механизм функционирования мембранного потенциала покоя, уделено особое внимание механизму распространения потенциала действия и изменениям возбудимости клеток во время этого состояния. Много внимания уделено раскрытию особенностей физиологии нейрона как возбуждающего клетки, раскрытию действия нервных центров и их свойств. Достаточно полно изложены сравнительно-физиологические данные о физиологии нервно-мышечного аппарата, подробно охарактеризованы его структурно-функциональные единицы, строение мышечного полосатого волокна и механизма нервно-мышечной передачи возбуждения и мышечного сокращения. Освещена роль нервной системы в регуляции процессов обмена и адаптации организма к физическим нагрузкам, показано как происходит реализация мышечного сокращения в зависимости от частоты раздражения, величины внешней нагрузки и исходной длины мышечного волокна. Каждый раздел методических рекомендаций содержит теоретические сведения по теме, описание процедуры проведения лабораторной работы с рисунками и схемами, контрольные вопросы, тестовые задания и рекомендуемая литература. Для студентов биологических специальностей высших учебных заведений. Может быть полезно студентам, магистрантам и аспирантам высших педагогических, биологических и других учебных заведений, где изучают физиологию человека.
Опис
Ключові слова
фізіологія людини, нервова система, нейрон, збудливі клітини, лабораторні заняття, физиология человека, нервная система, нейрон, возбудимые клетки, лабораторные занятия, human physiology, nervous system, neuron, excitable cells, laboratory exercises
Цитування
Фізіологія збудливих клітин : метод. рек. для студ. вищ. навч. закл. до лаб. занять з курсу «Фізіологія людини». Ч. 1. Фізіологія збудливих клітин / уклад.: І. А. Іонов, В. Ф. Слюсарєв, Т. Є. Комісова, С. О. Шаповалов ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С . Сковороди. – Харків : ЧП Петров В. В., 2016. – 48 с.