ФІЗІОЛОГІЯ ЗБУДЛИВИХ КЛІТИН

dc.contributor.authorІонов, І. А.
dc.contributor.authorСлюсарєв, В. Ф.
dc.contributor.authorКомісова, Т. Є.
dc.contributor.authorШаповалов, С. О.
dc.date.accessioned2017-12-28T08:45:47Z
dc.date.available2017-12-28T08:45:47Z
dc.date.issued2016-09-14
dc.description.abstractМетодичні рекомендації підготовлено відповідно до навчальної програми з курсу «Фізіологія людини і тварин» розділу «Фізіологія збудливих клітин» для студентів біологічних спеціальностей педагогічних вузів, а також для студентів природничих факультетів та факультетів фізичної культури, магістрантів, аспірантів. У методичних рекомендаціях на основі новітніх досягнень сучасної фізіології розглянуто процеси збудження клітини, механізм функціонування мембранного потенціалу спокою, приділено особливу увагу механізму розповсюдження потенціалу дії та змінам збудливості клітин під час цього стану. Багато уваги приділено розкриттю особливостей фізіології нейрона як збудливої клітини, розкриттю дії нервових центрів та їхніх властивостей. Достатньо повно викладено порівняльно-фізіологічні дані щодо фізіології нервово-м’язового апарату, детально надано характеристику його структурно-функціональної одиниці, будови м’язового посмугованого волокна та механізму нервово-м’язової передачі збудження та м’язового скорочення. Висвітлено роль нервової системи у регуляції процесів обміну та адаптації організму до фізичних навантажень, показано як відбувається реалізація м’язового скорочення в залежності від частоти подразнення, величини зовнішнього навантаження та вихідної довжини м’язового волокна. Кожний розділ методичних рекомендацій містить теоретичні відомості з теми, опис процедури проведення лабораторної роботи з малюнками та схемами, контрольні питання, тестові завдання та рекомендована література. Для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним студентам, магістрантам та аспірантам вищих педагогічних, біологічних та інших навчальних закладів, де вивчають фізіологію людини. Методические рекомендации подготовлены в соответствии с учебной программой по курсу «Физиология человека и животных» раздела «Физиология возбудимых клеток» для студентов биологических специальностей педагогических вузов, а также для студентов естественных факультетов и факультетов физической культуры, магистрантов, аспирантов. В методических рекомендациях на основе новейших достижений современной физиологии рассмотрены процессы возбуждения клетки, механизм функционирования мембранного потенциала покоя, уделено особое внимание механизму распространения потенциала действия и изменениям возбудимости клеток во время этого состояния. Много внимания уделено раскрытию особенностей физиологии нейрона как возбуждающего клетки, раскрытию действия нервных центров и их свойств. Достаточно полно изложены сравнительно-физиологические данные о физиологии нервно-мышечного аппарата, подробно охарактеризованы его структурно-функциональные единицы, строение мышечного полосатого волокна и механизма нервно-мышечной передачи возбуждения и мышечного сокращения. Освещена роль нервной системы в регуляции процессов обмена и адаптации организма к физическим нагрузкам, показано как происходит реализация мышечного сокращения в зависимости от частоты раздражения, величины внешней нагрузки и исходной длины мышечного волокна. Каждый раздел методических рекомендаций содержит теоретические сведения по теме, описание процедуры проведения лабораторной работы с рисунками и схемами, контрольные вопросы, тестовые задания и рекомендуемая литература. Для студентов биологических специальностей высших учебных заведений. Может быть полезно студентам, магистрантам и аспирантам высших педагогических, биологических и других учебных заведений, где изучают физиологию человека.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationФізіологія збудливих клітин : метод. рек. для студ. вищ. навч. закл. до лаб. занять з курсу «Фізіологія людини». Ч. 1. Фізіологія збудливих клітин / уклад.: І. А. Іонов, В. Ф. Слюсарєв, Т. Є. Комісова, С. О. Шаповалов ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С . Сковороди. – Харків : ЧП Петров В. В., 2016. – 48 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.otherУДК 612.8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/979
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХНПУ імені Г. С. Сковороди, ЧП Петров В. В.uk_UA.UTF-8
dc.subjectфізіологія людиниuk_UA.UTF-8
dc.subjectнервова системаuk_UA.UTF-8
dc.subjectнейронuk_UA.UTF-8
dc.subjectзбудливі клітиниuk_UA.UTF-8
dc.subjectлабораторні заняттяuk_UA.UTF-8
dc.subjectфизиология человекаuk_UA.UTF-8
dc.subjectнервная системаuk_UA.UTF-8
dc.subjectнейронuk_UA.UTF-8
dc.subjectвозбудимые клеткиuk_UA.UTF-8
dc.subjectлабораторные занятияuk_UA.UTF-8
dc.subjecthuman physiologyuk_UA.UTF-8
dc.subjectnervous systemuk_UA.UTF-8
dc.subjectneuronuk_UA.UTF-8
dc.subjectexcitable cellsuk_UA.UTF-8
dc.subjectlaboratory exercisesuk_UA.UTF-8
dc.titleФІЗІОЛОГІЯ ЗБУДЛИВИХ КЛІТИНuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ КЛЕТОКuk_UA.UTF-8
dc.typeLearning Objectuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Фізіологія збудливих тканин (методичні рекомендації).pdf
Розмір:
1.15 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: